Llistat alfabètic

S'han trobat 1056 resultats.

(CA) balanç energètic [Enginyeries agrícola, agroambiental, alimentària i de biosistemes:Agroalimentària i biotecnologia]
(ES) balance energético
(EN) energy balance
(CA) balanç previsional m [Economia i organització d'empreses]
(ES) balance previsional
(EN) pro forma balance sheet
(FR) bilan prévisionnel
Balanç que es prepara amb finalitats pressupostàries i de planificació. Per tant, és gairebé obligatori quan es fa un pla d'empresa, per a engegar una nova activitat.
(CA) balanç social m [Economia i organització d'empreses]
(ES) balance social
(EN) labour relation report
(FR) bilan social
Document anual que examina les principals dades socials de l'empresa amb criteris legals: els efectius, les remuneracions, la formació, la prevenció dels riscos laborals, la seguretat, les condicions de treball i les relacions socials i sindicals. És un document voluntari que serveix, a més a més, com a instrument de gestió, ja que permet incloure els objectius i restriccions de naturalesa econòmica i social en la planificació i control empresarial.
(CA) balança [Enginyeries agrícola, agroambiental, alimentària i de biosistemes:Agroalimentària i biotecnologia]
(ES) balanza
(EN) scales
(CA) balança bàsica f [Economia i organització d'empreses]
(ES) balanza básica
(EN) basic balance
(FR) bilan de base
Dintre de la balança de pagaments i en la presentació anterior a 1996, suma algebraica de la balança per compte corrent i de la balança de capital a llarg termini. El seu dèficit persistent era indicatiu de l'existència de problemes estructurals de finançament a llarg termini.
(CA) balança de capital f [Economia i organització d'empreses]
(ES) balanza de capital
(EN) balance of payments on capital account
(FR) balance des capitaux
Component de la balança de pagaments que recull les transferències de capital i l'alienació o adquisició d'actius immaterials no produïts, com patents, drets d'autor, etc.
(CA) balança de pagaments f [Economia i organització d'empreses]
(ES) balanza de pagos
(EN) balance of payments; balance of payments account
(FR) balance des paiements
Instrument comptable que recull les transaccions realitzades entre un país i la resta del món durant un any. Es compon de diverses subbalances: a) balança comercial (importacions i exportacions de mercaderies); b) balança de serveis (transports, assegurances, turisme, renda d'inversions, royalties, etc.), c) balança de transferències corrents (remeses d'immigrants, donacions, etc.) -totes tres s'agrupen en la balança per compte corrent-, d) balança de capital a llarg termini (inversions i préstecs privats o públics) -constitueix la balança de capital pròpiament dita -i e) balança de capital a curt termini (moviments monetaris i compensatoris); finalment, el tancament de la balança de pagaments reflectirà un excedent o una insuficiència de divises, que es recull en el compte reserves de divises.
(CA) balança de rendes f [Economia i organització d'empreses]
(ES) balanza de rentas
(EN) income balance
(FR) balance des revenus
Component de la balança per compte corrent que recull les entrades i sortides d'un país en concepte de rendiments d'inversions públiques i privades.
(CA) balança de serveis f [Economia i organització d'empreses]
(ES) balanza de servicios
(EN) balance of invisible trade; balance of services
(FR) balance des servicies
Component de la balança per compte corrent que registra les exportacions i importacions de serveis, com transports, assegurances, turisme, royalties, etc.
(CA) balança de transferències corrents f [Economia i organització d'empreses]
(ES) balanza de transferencias de corrientes
(EN) balance of current transfers
(FR) balance des virements courants
Component de la balança per compte corrent que registra els moviments monetaris internacionals sense contrapartida (remeses d'immigrants, donacions, etc.). Abans de l'adaptació al cinquè manual de la metodologia de la balança de pagaments de l'FMI, també recollia les transferències de capital destinades al finançament d'inversions i obres públiques. Actualment, aquestes anotacions han passat a denominar-se balança de capital.
(CA) balança financera f [Economia i organització d'empreses]
(ES) balanza financiera
(EN) capital account balance
(FR) balance des capitaux
Component de la balança de pagaments que recull els conceptes que a Espanya, amb anterioritat a l'adaptació al cinquè manual de l'FMI, estaven agrupats a la balança de capital; és a dir, les inversions, préstecs i dipòsits d'Espanya a l'exterior i de l'exterior a Espanya, més les variacions de les reserves de divises.
(CA) balança fiscal f [Economia i organització d'empreses]
(ES) balanza fiscal
(EN) fiscal balance
(FR) balance fiscale
Taula comptable que quantifica les relacions econòmiques de tipus ingressos i despeses pressupostàries entre dues àrees, i que, per exemple, permet valorar la diferència entre els fluxos monetaris que Catalunya rep, procedents de l'Estat espanyol (el sistema de Seguretat Social i els organismes administratius autònoms) i allò que Catalunya aporta en forma de pagament d'impostos i cotitzacions, un dèficit persistent a la balança fiscal catalana envers la resta de l'Estat espanyol. Hi ha, doncs, una sortida neta sense contrapartida, que es xifra en un 10-12% del PIB català.
(CA) balança per compte corrent f [Economia i organització d'empreses]
(ES) balanza por cuenta corriente
(EN) balance of payments on current account; balance on current account; current account balance
(FR) balance par compte courant
Component de la balança de pagaments que recull la suma de la balança comercial, la balança de serveis, la balança de rendes i la balança de transferències corrents.
(CA) balanç m [Enginyeria mecànica]
(ES) balance
(CA) balanç m [Economia i organització d'empreses]
sin. balanç de situació
(ES) balance; balance de situación
(EN) balance sheet
(FR) bilan
(CA) balanç m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) balance
(EN) balance
(CA) balanç d'energia m [Enginyeria mecànica]
sin. balanç energètic
(ES) balance de energía
(EN) energy balance
(CA) balanç d'entropia m [Enginyeria mecànica]
(ES) balance de entropía
(CA) balanç d'humitat m [Ciències de la Terra]
(ES) balance de humedad
(EN) moisture balance
(FR) bilan d'humidité
(CA) balanç de càrrega m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) balance de carga
(EN) load balancing