Llistat alfabètic

S'han trobat 1219 resultats.

(CA) balanç de massa m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) balance de masa
(EN) mass balance
(CA) balanç de matèria m [Enginyeria mecànica]
(ES) balance de matèria
(EN) mass balance; materials balance
(FR) rapport de masse initiale/finale
(CA) balanç de radiació m [Ciències de la Terra]
(ES) balance radiativo
(EN) net radiation; radiation balance
(FR) bilan du rayonnement; bilan radiatif
Diferència entre la radiació que arriba en sentit descendent a una superfície plana i la radiació que ascendeix a partir d'aquesta superfície.
(CA) balanç de radiació d'ona curta m [Energies]
(ES) balance de radiación de onda corta
(EN) shortware radiation balance
(FR) bilan radiatif des longueurs d'onde courte
Balanç de radiació que expressa la diferència entre la radiació solar incident sobre la superfície terrestre i la radiació reflectida.
(CA) balanç de radiació d'ona llarga f [Energies]
sin. radiació efectiva
(ES) radiación efectiva
(EN) effective radiation
(FR) rayonnement effectif
Balanç de radiació que expressa la diferència entre la radiació terrestre i la radiació contrària.
(CA) balanç de radiació de la superfície terrestre m [Energies]
(ES) balance de radiación de la superficie terrestre
(EN) earth surface radiation balance
(FR) bilan radiatif de la surface terrestre
Balanç de radiació que expressa la diferència entre la radiació global absorbida pel sòl i la radiació emesa per la superfície terrestre.
(CA) balanç de sals m [Ciències de la Terra]
(ES) balance de sales
(EN) salt balance
(FR) bilan de sels
(CA) balanç de sediments m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) balance de sedimentos
(EN) sediment balance
(CA) balanç de situació [Economia i organització d'empreses]
sin. balanç m
(ES) balance; balance de situación
(EN) balance sheet
(FR) bilan
(CA) balanç energètic [Enginyeria mecànica]
sin. balanç d'energia m
(ES) balance de energía
(EN) energy balance
(CA) balanç hídric m [Ciències de la Terra]
(ES) balance hídrico
(EN) water balance
(FR) bilan hydrique
Resultat de prendre en consideració l'aigua ploguda sobre una zona geogràfica determinada i l'aigua que el sòl a perdut per evaporació directa o per transporació a través de les plantes, o per escolament o circulació dels rius i aigües subterrà
(CA) balanç hídric m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. balanç hidrològic
(ES) balance hídrico
(EN) water balance
(CA) balanç hidrològic [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. balanç hídric m
(ES) balance hídrico
(EN) water balance
(CA) balanç iònic m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) balance iónico
(EN) ionic balance
(CA) balanç tèrmic m [Energies]
(ES) balance calorífico; balance térmico
(EN) heat balance; thermal balance
(FR) bilan thermique
Expressió numérica, corresponent a la suma dels fluxos amb signe positiu i negatiu, de tots els intercanvis tèrmics que es produeixen entre un cos i el medi que l'envolta, i que permet avaluar l'energia tèrmica que cal subministrar a un cos per mantenir-lo a una temperatura determinada.
(CA) balança aerodinàmica f [Enginyeria aeronàutica:Aerodinàmica]
(ES) balanza aerodinámica
(EN) aerodynamic scales
(FR) balance aerodynamique
(CA) balança comercial f [Economia i organització d'empreses]
sin. balança de béns; balança de mercaderies
(ES) balanza comercial; balanza de bienes; balanza de mercancías
(EN) balance of goods; balance of trade; trade balance
(FR) balance commerciale
(CA) balança de béns [Economia i organització d'empreses]
sin. balança comercial f; balança de mercaderies
(ES) balanza comercial; balanza de bienes; balanza de mercancías
(EN) balance of goods; balance of trade; trade balance
(FR) balance commerciale
(CA) balança de mercaderies [Economia i organització d'empreses]
sin. balança comercial f; balança de béns
(ES) balanza comercial; balanza de bienes; balanza de mercancías
(EN) balance of goods; balance of trade; trade balance
(FR) balance commerciale
(CA) balança pesanapes f [Enginyeria tèxtil]
(ES) balanza pesanapas
(EN) picker lap scale
(FR) pèse-nappe de batteur; pèse-rouleau de batteur
(DE) Wickelwaage
Balança que mesura la massa d'una napa.