Llistat alfabètic

S'han trobat 1369 resultats.

(EN) backwardation [Economia i organització d'empreses]
(CA) backwardation f
(ES) backwardation; descuento por aplazamiento
(FR) dépot
Situació de mercat en la qual el preu actual spot és més gran que el preu a termini (forward) o que un preu actual a futur. També es produeix quan el preu d'una cotització propera és més gran que una altra més allunyada sobre un mateix contracte.
(EN) backwardation [Economia i organització d'empreses]
sin. backwardisation; crossed market; inverted market
(CA) mercat invertit m
(ES) mercado invertido
(FR) marché inversé
(EN) backwardisation [Economia i organització d'empreses]
sin. backwardation; crossed market; inverted market
(CA) mercat invertit m
(ES) mercado invertido
(FR) marché inversé
(EN) backwashing [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) rentatge a contracorrent m
(ES) lavado a contracorriente
(EN) backwashing machine [Enginyeria tèxtil]
(CA) llissosa f
(ES) alisadora
(FR) lisseuse
(DE) Lisseuse
Màquina que s'utilitza per desgranar i suavitzar les cintes de fibres durant la preparació per a la filatura d'estam, que consta, essencialment, d'una sèrie de banys on se submergeix la cinta i d'una secció d'assecatge que funciona mitjançant uns cilindres escalfats amb vapor.
(EN) backwater [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) rabeig m
(ES) remanso
(EN) backwater curve [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) corba de rabeig f
(ES) curva de remanso
(EN) bacteria decay [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. inactivation of bacteria
(CA) decaïment bacterià m
(ES) decaimiento bacteriano
(EN) bactericidal [Ciències de la Terra]
(CA) bactericida adj
(ES) bactericida
(FR) bactéricide
Qualsevol agent químic o físic que pot causar la mort als bacteris.
(EN) bacteriophage [Ciències de la Terra]
(CA) bacteriòfag m
(ES) bacteriófago
(FR) bactériophage
Virus paràsit específic de bacteris als quals causa la lisi en multiplicar-se en llur citoplasma.
(EN) bacterium [Ciències de la Terra]
(CA) bacteri m
(ES) bacteria
(FR) bactérie
Nom amb què habitualment es designa qualsevol dels representants de l'actual classe dels bacteris o esquizomicets.
(EN) bad faith [Economia i organització d'empreses]
(CA) mala fe f
(ES) mala fe
(FR) mauvaise foi
(EN) Badal's optometer [Ciències de la visió]
(CA) optòmetre de Badal m
(ES) optómetro de Badal
(FR) optomètre de Badal
(IT) optometro di Badal
(EN) badland [Ciències de la Terra]
(CA) badland m
(ES) badland
(FR) badland
Forma de relleu de les roques argiloses deguda a l'encaixament d'una xarxa de barrancs estrets, profunds i propers, separats per crestes més o menys agudes.
(EN) badlands [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) badlands m pl
(ES) badlands
(EN) badly structured problem [Economia i organització d'empreses]
(CA) problema mal estructurat m
(ES) problema mal estructurado
(FR) problème mal structuré
(EN) baffle [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) deflector m
(ES) deflector
(EN) baffle [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. acoustic enclosure
(CA) bafle; caixa acústica f
(ES) bafle; caja acústica
(EN) baffle [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) deflector m
(ES) deflector
(EN) baffle block [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. chute block
(CA) dau esmorteïdor m
(ES) dado amortiguador