Llistat alfabètic

S'han trobat 1142 resultats.

(EN) balance of payments [Economia i organització d'empreses]
sin. balance of payments account
(CA) balança de pagaments f
(ES) balanza de pagos
(FR) balance des paiements
(EN) balance of payments account [Economia i organització d'empreses]
sin. balance of payments
(CA) balança de pagaments f
(ES) balanza de pagos
(FR) balance des paiements
(EN) balance of payments on capital account [Economia i organització d'empreses]
(CA) balança de capital f
(ES) balanza de capital
(FR) balance des capitaux
(EN) balance of payments on current account [Economia i organització d'empreses]
sin. balance on current account; current account balance
(CA) balança per compte corrent f
(ES) balanza por cuenta corriente
(FR) balance par compte courant
(EN) balance of services [Economia i organització d'empreses]
sin. balance of invisible trade
(CA) balança de serveis f
(ES) balanza de servicios
(FR) balance des servicies
(EN) balance of trade [Economia i organització d'empreses]
sin. balance of goods; trade balance
(CA) balança comercial f; balança de béns; balança de mercaderies
(ES) balanza comercial; balanza de bienes; balanza de mercancías
(FR) balance commerciale
(EN) balance on current account [Economia i organització d'empreses]
sin. balance of payments on current account; current account balance
(CA) balança per compte corrent f
(ES) balanza por cuenta corriente
(FR) balance par compte courant
(EN) balance price [Economia i organització d'empreses]
sin. equilibrium price; market price
(CA) preu d'equilibri m; preu d'equilibri de mercat; preu de mercat
(ES) precio de equilibrio de mercado; precio de mercado
(FR) prix d'équilibre; prix de marché
(EN) balance sheet [Economia i organització d'empreses]
(CA) balanç m; balanç de situació
(ES) balance; balance de situación
(FR) bilan
(EN) balanced amplifier [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) amplificador equilibrat m
(ES) amplificador equilibrado
(EN) balanced budget [Economia i organització d'empreses]
(CA) pressupost cíclicament equilibrat m
(ES) presupuesto cíclicamente equilibrado
(FR) budget périodiquement équilibré
(EN) balanced budget multiplier [Economia i organització d'empreses]
(CA) multiplicador del pressupost equilibrat m
(ES) multiplicador del presupuesto equilibrado
(FR) multiplicateur du vudget équilibré
(EN) balanced field length [Enginyeria aeronàutica:Aeroports]
(CA) longitud de pista compensada
(ES) longitud de pista compensada
(FR) longueur de piste equivalente
(EN) balanced hybrid [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) híbrid simètric m
(ES) híbrido simétrico
(EN) balanced mixer [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) mesclador equilibrat m
(ES) mezclador equilibrado
(EN) balanced modulator [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. WLL [sigla]
(CA) modulador equilibrat m
(ES) modulador balanceado; modulador equilibrado
(EN) balanced network [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) xarxa equilibrada f
(ES) red equilibrada
(EN) balanced power combiner [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) combinador de potència simètric m
(ES) combinador de potencia simétrico
(EN) balanced power divider [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) divisor de potència simètric m
(ES) divisor de potencia simétrico
(EN) balancemeter [Ciències de la Terra]
(CA) balancímetre m
(ES) balancímetro
(FR) bilanmètre
Radiòmetre que mesura el balanç de radiació d'una superfície plana.