Llistat alfabètic

S'han trobat 1335 resultats.

(EN) balanced budget [Economia i organització d'empreses]
(CA) pressupost cíclicament equilibrat m
(ES) presupuesto cíclicamente equilibrado
(FR) budget périodiquement équilibré
(EN) balanced budget multiplier [Economia i organització d'empreses]
(CA) multiplicador del pressupost equilibrat m
(ES) multiplicador del presupuesto equilibrado
(FR) multiplicateur du vudget équilibré
(EN) balanced field length [Enginyeria aeronàutica:Aeroports]
(CA) longitud de pista compensada
(ES) longitud de pista compensada
(FR) longueur de piste equivalente
(EN) balanced hybrid [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) híbrid simètric m
(ES) híbrido simétrico
(EN) balanced mixer [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) mesclador equilibrat m
(ES) mezclador equilibrado
(EN) balanced modulator [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. WLL [sigla]
(CA) modulador equilibrat m
(ES) modulador balanceado; modulador equilibrado
(EN) balanced network [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) xarxa equilibrada f
(ES) red equilibrada
(EN) balanced power combiner [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) combinador de potència simètric m
(ES) combinador de potencia simétrico
(EN) balanced power divider [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) divisor de potència simètric m
(ES) divisor de potencia simétrico
(EN) balancemeter [Ciències de la Terra]
(CA) balancímetre m
(ES) balancímetro
(FR) bilanmètre
Radiòmetre que mesura el balanç de radiació d'una superfície plana.
(EN) balancemeter [Energies]
(CA) balancímetre m
(ES) balancímetro
Aparell de mesura del balanç de radiació.
(EN) balancing [Enginyeria mecànica]
(CA) equilibrament; equilibratge m
(ES) equilibrado
(FR) équilibrage
(EN) balancing bridge [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) pont de comparació m
(ES) puente de comparación
(EN) balancing of project resources [Economia i organització d'empreses]
(CA) equilibratge dels recursos d'un projecte m
(ES) equilibrado de los recursos de un proyecto
(FR) équilibrage des ressources d'un projet
(EN) bale [Enginyeria tèxtil]
(CA) bala f
(ES) bala
(FR) balle
(DE) Ballen
Fardell d'una mercaderia premsada i lligada amb fleixos o filferros, que sol prendre una forma prismàtico-rectangular.
(EN) bale [Enginyeries agrícola, agroambiental, alimentària i de biosistemes:Agroalimentària i biotecnologia]
(CA) bala
(ES) bala
(EN) bale breaker [Enginyeria tèxtil]
(CA) obridora de bales f
(ES) abridora de balas
(FR) brise balles
(DE) Ballenbrecher; Ballenöffner
Obridora que s'utilitza per a l'obertura de bales, generalment de cotó.
(EN) bale breaking [Enginyeria tèxtil]
(CA) obertura de bales m
(ES) apertura de balas
(FR) déchiquetage de balle
(DE) Ballenbrechen
Operació de separar els flocs de les bales que han estat premsades i embalades.
(EN) bale plucker [Enginyeria tèxtil]
(CA) obridora pinçadora f
(ES) abridora pinzadora
(FR) floconneuse
(DE) Ballenzupfer
Obridora de bales que serveix per arrencar els flocs de fibres, generalment de cotó.
(EN) baler [Enginyeria tèxtil]
(CA) premsa embaladora f
(ES) prensa embaladora
(FR) presse à balle
(DE) Ballenpresse
Màquina que s'utilitza per premsar i embalar les fibres.