Llistat alfabètic

S'han trobat 1565 resultats.

(FR) capacité calorifique [Energies]
sin. capacité thermique
(CA) capacitat tèrmica f
(ES) capacidad calorífica
(EN) calorific capacity; heat capacity
Quantitat de calor necessària per augmentar en un grau la temperatura d'un cos.
(FR) capacité calorifique massique [Energies]
(CA) capacitat tèrmica màssica f
(ES) capacidad calorífica másica
Quantitat de calor necessària per augmentar en un grau la temperatura d'una massa determinada d'un cos.
(FR) capacité calorifique volumique [Energies]
(CA) capacitat tèrmica volumètrica f
(ES) capacidad calorífica volumétrica
Quantitat de calor necessària per augmentar en un grau la temperatura d'un volum determinat d'un cos.
(FR) capacité d'absorption [Economia i organització d'empreses]
(CA) capacitat d'absorció f
(ES) capacidad de absorción
(EN) absortion capacity
(FR) capacité d'échange [Ciències de la Terra]
(CA) capacitat d'intercanvi f
(ES) capacidad de intercambio
(EN) exchange capacity
Quantitat de substància que un pes determinat d'un sòl pot retenir a causa de la seva capacitat d'adsorció.
(FR) capacité d'échange anionique [Ciències de la Terra]
sin. CEA [sigla]
(CA) capacitat d'intercanvi aniònic f; CIA [sigla]
(ES) capacidad de intercambio aniónico; CIA [sigla]
(EN) AEC [sigla]; anion-exchange capacity
(FR) capacité d'échange cationique [Ciències de la Terra]
sin. CEC [sigla]
(CA) capacitat d'intercanvi catiònic f; CIC [sigla]
(ES) capacidad de intercambio catiónico; CIC [sigla]
(EN) cation-exchange capacity; CEC [sigla]
(FR) capacité d'infiltration [Ciències de la Terra]
(CA) capacitat d'infiltració f
(ES) capacidad de infiltración
(EN) infiltration capacity
(FR) capacité de charge [Economia i organització d'empreses]
(CA) capacitat de càrrega f
(ES) capacidad de carga
(EN) carrying capacity
(FR) capacité de décharge thermique [Energies]
(CA) capacitat de descàrrega tèrmica f
(ES) capacidad de descarga térmica
(EN) thermal discharge capacity
Quantitat de calor que pot ser extreta d'un sistema d'emmagatzematge tèrmic en un període de temps determinat i que depèn de la temperatura inicial i final del sistema, de la temperatura del fluid que hi entra i del cabal del termòfor que hi circula.
(FR) capacité de diffusion [Ciències de la Terra]
(CA) capacitat de difusió f
(ES) capacidad de difusión
(EN) diffusivity
(FR) capacité de production [Economia i organització d'empreses]
(CA) capacitat de producció f; capacitat teòrica de producció
(ES) capacidad de producción; capacidad productiva
(EN) production capacity; theoretical production capacity
(FR) capacité de rétention [Ciències de la Terra]
(CA) capacitat de retenció f
(ES) capacidad de retención
(EN) holding capacity; water holding capacity
(FR) capacité de sécurité [Economia i organització d'empreses]
(CA) capacitat de seguretat f
(ES) capacidad de seguridad
(EN) safety stocks
(FR) capacité de stockage thermique [Energies]
(CA) capacitat d'emmagatzematge tèrmic f
(ES) capacidad de almacenamiento térmico
(EN) thermal storage capacity
Quantitat de calor que emmagatzema una instal·lació solar per utilitzar-la posteriorment.
(FR) capacité différentielle de rétention d'eau [Ciències de la Terra]
(CA) capacitat d'aigua diferencial f
(ES) capacidad de agua diferencial
(EN) differential water capacity
(FR) capacité disponible [Economia i organització d'empreses]
(CA) capacitat demostrada f
(ES) capacidad demostrada
(EN) demostrated capacity
(FR) capacité disponible planifiée [Economia i organització d'empreses]
(CA) capacitat disponible planificada f
(ES) capacidad disponible planificada
(EN) planned capacity
(FR) capacité distinctive [Economia i organització d'empreses]
(CA) capacitat distintiva; capacitat essencial f; competència essencial
(ES) capacidad esencial
(EN) core competence
(FR) capacité maximale [Economia i organització d'empreses]
(CA) capacitat màxima f
(ES) capacidad máxima
(EN) maximum capacity