Llistat alfabètic

S'han trobat 2005 resultats.

(FR) capacité calorifique spécifique [Física]
sin. chaleur spécifique
(CA) calor específica n f; capacitat calorífica específica
(ES) calor específico; capacidad calorífica específica
(EN) specific heat; specific heat capacity
Calor que ha d'absorbir una unitat de massa d'una substància perquè la seva temperatura augmenti un grau.
(FR) capacité calorifique volumique [Energies]
(CA) capacitat tèrmica volumètrica f
(ES) capacidad calorífica volumétrica
Quantitat de calor necessària per augmentar en un grau la temperatura d'un volum determinat d'un cos.
(FR) capacité d'absorption [Economia i organització d'empreses]
(CA) capacitat d'absorció f
(ES) capacidad de absorción
(EN) absortion capacity
Teoria segons la qual la productivitat de les noves inversions és una funció decreixent de la taxa d'inversió, la qual cosa ha atret l'atenció dels economistes del desenvolupament, per les conseqüències que pot tenir sobre el creixement. L'argument intenta descobrir, a un cert nivell d'inversió realitzada, quin és el volum total de nova inversió que es podria realitzar i utilitzar en un període si la productivitat marginal dels recursos dedicats a la inversió disminuís fins a zero.
(FR) capacité d'échange [Ciències de la Terra]
(CA) capacitat d'intercanvi f
(ES) capacidad de intercambio
(EN) exchange capacity
Quantitat de substància que un pes determinat d'un sòl pot retenir a causa de la seva capacitat d'adsorció.
(FR) capacité d'échange anionique [Ciències de la Terra]
sin. CEA [sigla]
(CA) capacitat d'intercanvi aniònic f; CIA [sigla]
(ES) capacidad de intercambio aniónico; CIA [sigla]
(EN) AEC [sigla]; anion-exchange capacity
(FR) capacité d'échange cationique [Ciències de la Terra]
sin. CEC [sigla]
(CA) capacitat d'intercanvi catiònic f; CIC [sigla]
(ES) capacidad de intercambio catiónico; CIC [sigla]
(EN) cation-exchange capacity; CEC [sigla]
(FR) capacité d'infiltration [Ciències de la Terra]
(CA) capacitat d'infiltració f
(ES) capacidad de infiltración
(EN) infiltration capacity
(FR) capacité de charge [Economia i organització d'empreses]
(CA) capacitat de càrrega f
(ES) capacidad de carga
(EN) carrying capacity
Concepte biològic que fa referència a la població màxima d'una espècie que es pot sostenir en un territori sense afectar negativament la seva base natural. Una de les aplicacions més importants d'aquest concepte és determinar els límits sostenibles de la població humana a la Terra o a les seves regions.
(FR) capacité de décharge thermique [Energies]
(CA) capacitat de descàrrega tèrmica f
(ES) capacidad de descarga térmica
(EN) thermal discharge capacity
Quantitat de calor que pot ser extreta d'un sistema d'emmagatzematge tèrmic en un període de temps determinat i que depèn de la temperatura inicial i final del sistema, de la temperatura del fluid que hi entra i del cabal del termòfor que hi circula.
(FR) capacité de diffusion [Ciències de la Terra]
(CA) capacitat de difusió f
(ES) capacidad de difusión
(EN) diffusivity
(FR) capacité de production [Economia i organització d'empreses]
(CA) capacitat de producció f; capacitat teòrica de producció
(ES) capacidad de producción; capacidad productiva
(EN) production capacity; theoretical production capacity
(FR) capacité de rétention [Ciències de la Terra]
(CA) capacitat de retenció f
(ES) capacidad de retención
(EN) holding capacity; water holding capacity
(FR) capacité de sécurité [Economia i organització d'empreses]
(CA) capacitat de seguretat f
(ES) capacidad de seguridad
(EN) safety stocks
Quantitat d'estocs que es guarda en una empresa. Normalment, a les indústries, la capacitat de seguretat és zero, ja que parteixen de la idea que els estocs són un actiu que s'ha d'utilitzar completament.
(FR) capacité de stockage thermique [Energies]
(CA) capacitat d'emmagatzematge tèrmic f
(ES) capacidad de almacenamiento térmico
(EN) thermal storage capacity
Quantitat de calor que emmagatzema una instal·lació solar per utilitzar-la posteriorment.
(FR) capacité différentielle de rétention d'eau [Ciències de la Terra]
(CA) capacitat d'aigua diferencial f
(ES) capacidad de agua diferencial
(EN) differential water capacity
(FR) capacité disponible [Economia i organització d'empreses]
(CA) capacitat demostrada f
(ES) capacidad demostrada
(EN) demostrated capacity
Capacitat mesurada en hores estàndards, i que es calcula fent la mitjana de l'output obtingut en cada període. La capacitat demostrada no es pot utilitzar com a mesura de la capacitat disponible, ja que s'ha mesurat en el passat, quan es podrien haver donat condicions més favorables que en el moment actual.
(FR) capacité disponible planifiée [Economia i organització d'empreses]
(CA) capacitat disponible planificada f
(ES) capacidad disponible planificada
(EN) planned capacity
Mesura del volum de producció que es pot arribar a aconseguir en cada període de temps, en les circumstàncies normals de producció.
(FR) capacité distinctive [Economia i organització d'empreses]
(CA) capacitat distintiva; capacitat essencial f; competència essencial
(ES) capacidad esencial
(EN) core competence
(FR) capacité équivalente [Física]
(CA) capacitat equivalent n f
(ES) capacidad equivalente
(EN) total capacitance
Capacitat d'un condensador equivalent en relació amb una associació qualsevol de condensadors.
(FR) capacité maximale [Economia i organització d'empreses]
(CA) capacitat màxima f
(ES) capacidad máxima
(EN) maximum capacity
Volum d'articles que l'empresa podria obtenir funcionant set dies la setmana i 24 hores cada dia. Es una noció teòrica, ja que aquestes condicions no es donen a la pràctica.