Llistat alfabètic

S'han trobat 1789 resultats.

(EN) darning yarn [Enginyeria tèxtil]
(CA) fil de sargir m
(ES) hilo de zurcir
(FR) fil à repriser
(DE) Stopfgarn
Fil que s'utilitza en refer amb l'agulla el teixit d'una roba foradada o esclarida, per tenir la resistència i elasticitat adequades.
(EN) DASH [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) DASH m
(ES) DASH
(EN) dash [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) ratlla f
(ES) raya
(EN) DAT [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. digital cassette
(CA) casset digital m; DAT [sigla]
(ES) casete digital; DAT [sigla]
(EN) data [Matemàtiques i estadística]
(CA) dada f
(ES) dato
(FR) donnée
(EN) data [Geomàtica]
(CA) dada f
(ES) dato m
(FR) donnée f
(IT) dato
Representació d'una informació, codificada en un format que en permet el tractament per ordinador.
(EN) data acquisition [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) adquisició de dades f
(ES) adquisición de datos
(EN) data acquisition system [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) sistema d'adquisició de dades m
(ES) sistema de adquisición de datos
(FR) système de saisie des données
(EN) data base [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) base de dades f
(ES) base de datos
(FR) base de donées
(EN) data base management system [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. DBMS [sigla]
(CA) SGBD [sigla]; sistema de gestió de bases de dades m
(ES) SGBD [sigla]; sistema de gestión de base de datos
(FR) SGBD [sigla]; système de gestion de base de données
Sistema que permet la utilització i la manipulació de les dades d'una o més bases de dades, i que en gestiona la seva integritat i consistència.
(EN) data carrier detect [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. DCD [sigla]
(CA) DCD [sigla]; detecció de portadora de dades f
(ES) DCD [sigla]; detección de portadora de datos
(EN) data circuit-terminating equipment [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. DCE [sigla]
(CA) DCE [sigla]; equip terminal del circuit de dades m
(ES) DCE [sigla]; equipo terminal del circuito de datos
(EN) data compression [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) compressió de dades f
(ES) compresión de datos
(FR) compression de données
(EN) data conversion [Geomàtica]
(CA) conversió de dades f
(ES) conversión de datos f
(FR) conversion de données f
(IT) conversione di dati
Angles (o arcs) que, sobre una esfera, defineixen la posició dels punts respecte de dos cercles origen, dels quals un pot ser un cercle meridià i l'altre un paral·lel (i, més en particular, l'equador).
(EN) data curation [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) cura de dades
(ES) curación de datos; curaduría de datos
(EN) data description language [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. DDL [sigla]
(CA) LDD [sigla]; llenguatge de descripció de dades m
(ES) LDD [sigla]; lenguaje de descripción de datos
(FR) langage de description de données; LDD [sigla]
Llenguatge utilitzat en els sistemes de gestió de bases de dades per descriure l'estructura i/o la composició de les dades que ha de contenir la base de dades.
(EN) data dictionary [Economia i organització d'empreses]
(CA) diccionari de dades m
(ES) diccionario de datos
(FR) dictionnaire des données
(EN) data dictionary [Geomàtica]
(CA) diccionari de dades m
(ES) diccionario de datos m
(FR) dictionnaire de données m;  dictionnaire des données
(IT) dizionario di dati; metadato
En un sistema de gestió de base de dades (SGBD), fitxer que defineix l'estructura fonamental de la base de dades i que conté la llista de tots els fitxers i el nombre d'enregistraments, així com els noms i els tipus de cadascun dels camps.
(EN) data entry [Geomàtica]
sin. data input
(CA) entrada de dades f
(ES) entrada de datos f; introducción de datos
(FR) entrée de données; saisie; saisie de données f
(IT) immissione di dati
Operació que consisteix a introduir dades en un ordinador amb l'objectiu d'emmagatzemar-les o de gestionar-les.
(EN) data exchange format [Geomàtica]
sin. data interchange format; exchange format; interchange format
(CA) format d'intercanvi de dades m
(ES) formato de intercambio de datos m; formato DIF
(FR) format d'échange; format d'échange de données m
(IT) formato di scambio dati
Disposició de les dades segons regles normalitzades de codificació i d'organització d'enregistraments, que facilita els intercanvis de dades entre sistemes informàtics.