Llistat alfabètic

S'han trobat 1793 resultats.

(EN) data field [Geomàtica]
sin. field
(CA) camp de dades m
(ES) campo; campo de datos m
(FR)  champ; champ de données m
(IT) campo dati; campo
Part definida per l'usuari o pel dissenyador d'un programa que està reservada per a l'enregistrament d'informacions específiques en una base de dades.
(EN) data flow diagram [Economia i organització d'empreses]
sin. DFD [sigla]; process model
(CA) diagrama de flux de dades m; model de processos
(ES) diagrama de flujo de datos; modelo de procesos
(FR) diagramme de flux de données
(EN) data input [Geomàtica]
sin. data entry
(CA) entrada de dades f
(ES) entrada de datos f; introducción de datos
(FR) entrée de données; saisie; saisie de données f
(IT) immissione di dati
Operació que consisteix a introduir dades en un ordinador amb l'objectiu d'emmagatzemar-les o de gestionar-les.
(EN) data interchange format [Geomàtica]
sin. data exchange format; exchange format; interchange format
(CA) format d'intercanvi de dades m
(ES) formato de intercambio de datos m; formato DIF
(FR) format d'échange; format d'échange de données m
(IT) formato di scambio dati
Disposició de les dades segons regles normalitzades de codificació i d'organització d'enregistraments, que facilita els intercanvis de dades entre sistemes informàtics.
(EN) data mining [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) mineria de dades
(ES) minería de datos
Tècnica informàtica que consisteix a analitzar un gran volum d'informació emmagatzemada en diferents bases de dades a fi de deduir patrons de coneixement que puguin generar aplicacions pràctiques. [Font de la definició: http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/123/]
(EN) data model [Geomàtica]
(CA) model de dades m
(ES) modelo de datos m
(FR) modèle de données m
(IT) modello di dati
Representació esquemàtica d'un conjunt de dades relatives als fenòmens que tenen cert interès per a una aplicació.
(EN) data processing [Geomàtica]
sin. DP
(CA) processament de dades m; tractament de dades
(ES) procesamiento de datos; tratamiento de datos m
(FR) TD; traitement de données m; traitement des données
(IT) elaborazione di dati
Conjunt d'operacions (recollida, enregistrament, fusió, tria, cerca, fixació, modificació, impressió, etc.) que un ordinador pot efectuar sobre les dades o sobre la informació.
(EN) data processing [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) processament de dades m
(ES) procesamiento de datos; tratamiento de datos
(FR) traitement de données
Procés que treballa amb un conjunt considerable de dades.
(EN) data processing system [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. computer system
(CA) sistema informàtic m
(ES) sistema informático
(FR) système informatique
Conjunt d'unitats funcionals interconnectades que funciona com un tot.
(EN) data processing system [Economia i organització d'empreses]
(CA) sistema informàtic m
(ES) sistema informático
(FR) système informatique
(EN) data schema [Geomàtica]
sin. data structure; database structure
(CA) estructura de dades f
(ES) estructura de datos f
(FR) structure de base de données; structure de données f
(IT) struttura di dati
Manera de disposar les dades en una base de dades i d'organitzar els enllaços que permetran recuperar-les.
(EN) data science [Termes de recerca UPC]
(CA) ciència de dades
(ES) ciencia de datos
(EN) data series [Geomàtica]
(CA) sèrie de dades f
(ES) serie de datos f
(FR) série de données f
(IT) serie di insiemi di dati
Agrupació de jocs de dades del mateix tipus.
(EN) data set [Geomàtica]
(CA) conjunt de dades m
(ES) conjunto de datos m
(FR) jeu de données m
(IT) insieme di dati
Divisió normalitzada d'una sèrie de dades en un subconjunt qualsevol del mateix tipus amb finalitats de difusió.
(EN) data structure [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) estructura de dades f
(ES) estructura de datos f
(FR) structure de données
Organització i representació d'un conjunt de dades i de les relacions que existeixen entre elles.
(EN) data structure [Geomàtica]
sin. data schema; database structure
(CA) estructura de dades f
(ES) estructura de datos f
(FR) structure de base de données; structure de données f
(IT) struttura di dati
Manera de disposar les dades en una base de dades i d'organitzar els enllaços que permetran recuperar-les.
(EN) data terminal equipment [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. DTE [sigla]
(CA) DTE [sigla]; equip terminal de dades m
(ES) DTE [sigla]; equipo terminal de datos
(EN) data traffic [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) trànsit de dades m
(ES) tráfico de datos
(EN) data transmission [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) transmissió de dades f
(ES) transmisión de datos
(EN) data type [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) tipus de dades m
(ES) tipo de datos
(FR) type de données
Classe de dades caracteritzada per un conjunt de valors possibles, que poden ser estructures de dades, i les operacions que els poden ser aplicades.