Llistat alfabètic

S'han trobat 1790 resultats.

(EN) drop panel [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) àbac m
(ES) ábaco
(EN) drop size meter [Ciències de la Terra]
sin. disdrometer
(CA) captador de gotes m
(ES) captador de gotas
(FR) capteur de gouttelettes
Aparell que capta les gotes d'aigua líquida i permet estudiar-ne la distribució dels diàmetres.
(EN) drop-off center [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. drop-off centre; ecocenter; ecocentre
(CA) deixalleria
(EN) drop-off centre [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. drop-off center; ecocenter; ecocentre
(CA) deixalleria
(EN) drop-out [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) pèrdua d'informació f
(ES) pérdida de información
(EN) dropper [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. hanger; overhead contact system dropper
(CA) pèndola f
(ES) péndola
(EN) drosometer [Ciències de la Terra]
sin. dewgauge
(CA) drosòmetre m
(ES) drosómetro
(FR) drosomètre
Instrument meteorològic que mesura la quantitat de rosada.
(EN) drought [Ciències de la Terra]
(CA) secada f; sequera
(ES) sequía
(FR) sécheresse
Absència o deficiència perllongada de precipitació.
(EN) drought [Ciències de la Terra]
(CA) sequera f
(ES) sequía
(FR) sécheresse
(EN) drought [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) sequera f
(ES) sequía
(EN) Drude model [Física]
(CA) model de Drude n m
(ES) modelo de Drude
(FR) modèle de Drude
(EN) drug release [Enginyeria industrial]
(CA) alliberació de fàrmacs; alliberament de fàrmacs
(ES) liberación de fármacos
(EN) drum [Enginyeria mecànica]
(CA) tambor m
(ES) tambor
(FR) tambour
(EN) drum dryer [Enginyeria tèxtil]
(CA) assecador de tambor m
(ES) secador de tambor
(FR) séchoir à tambour
(DE) Trommeltrockner
Assecador que actua pel contacte de les fibres amb les superfícies d'uns cilindres calents.
(EN) dry [Ciències de la Terra]
(CA) sec -a adj
(ES) seco
(FR) sec
(EN) dry adiabatic [Ciències de la Terra]
(CA) adiabàtica seca f
(ES) adiabática seca
(FR) adiabatique de l'air sec
Adiabàtica corresponent a una massa d'aire sec.
(EN) dry adiabatic lapse rate [Ciències de la Terra]
(CA) gradient adiabàtic sec m
(ES) gradiente adiabático seco
(FR) gradient adiabatique sec
Gradient adiabàtic que correspon a l'aire sec, que té un valor aproximat de 0,98°C/hm.
(EN) dry aggregate [Ciències de la Terra]
(CA) agregat sec m
(ES) agregado seco
(FR) agrégat sec
(EN) dry air [Ciències de la Terra]
(CA) aire sec m
(ES) aire seco
(FR) air sec
Aire que no conté vapor d'aigua o que té una humitat relativa molt baixa.
(EN) dry density [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) densitat seca f
(ES) densidad seca