Llistat alfabètic

S'han trobat 912 resultats.

(FR) d'entreprise à entreprises [Economia i organització d'empreses]
sin. interentreprise
(CA) d'empresa a empresa loc
(ES) de empresa a empresa
(EN) business to business
(FR) d'or [Matemàtiques i estadística]
(CA) auri àuria adj
(ES) áureo
(EN) golden
(FR) dacite [Ciències de la Terra]
(CA) dacita f
(ES) dacita
(EN) dacite
Roca ígnia eruptiva que s'ha consolidat ràpidament i en superfície en dues etapes, per la qual cosa es troba en la seva estructura cristalls ben formats inclosos en una matriu vítria amorfa.
(FR) dallage d'érosion [Ciències de la Terra]
sin. dalle d'érosion
(CA) paviment d'erosió m
(ES) pavimento de erosión
(EN) erosion pavement
(FR) dalle d'érosion [Ciències de la Terra]
sin. dallage d'érosion
(CA) paviment d'erosió m
(ES) pavimento de erosión
(EN) erosion pavement
(FR) dalle thermique [Energies]
(CA) solera tèrmica f
(ES) solera térmica
(EN) thermal slab floor
Terra d'un edifici sota el qual hi ha un sistema d'emmagatzematge tèrmic i a través del qual aquest cedeix calor a l'ambient.
(FR) dalton [Física]
sin. unité de masse atomique; unité de masse atomique unifiée
(CA) dalton; unitat de massa atòmica; unitat de massa atòmica unificada n f
(ES) dalton; unidad de masa atómica; unidad de masa atómica unificada
(EN) atomic mass unit; dalton; unified atomic mass unit
Da [dalton]; u [unitat de massa atòmica unificada]
(FR) dans le cours [Economia i organització d'empreses]
(CA) en diners loc; en moneda; ITM [sigla]
(ES) en dinero
(EN) in the money
(FR) dans le rouge [Economia i organització d'empreses]
(CA) en vermell loc
(ES) en rojo
(EN) in the red
(FR) datation radioactive [Física]
sin. datation radiométrique
(CA) datació radioactiva; datació radiomètrica n f
(ES) datación radiactiva; datación radioactiva; datación radiométrica
(EN) radioactive dating; radiometric dating
(FR) datation radiométrique [Física]
sin. datation radioactive
(CA) datació radioactiva; datació radiomètrica n f
(ES) datación radiactiva; datación radioactiva; datación radiométrica
(EN) radioactive dating; radiometric dating
(FR) date d'échéance [Economia i organització d'empreses]
(CA) data de venciment f
(ES) decha de vencimiento
(EN) date of maturity
(FR) date de livraison [Economia i organització d'empreses]
(CA) data de lliurament f
(ES) fecha de entrega
(EN) date of delivery; delivery date
(FR) DBO [sigla] [Ciències de la Terra]
sin. demande biochimique d'oxigène
(CA) DBO [sigla]; demanda bioquímica d'oxigen f
(ES) DBO [sigla]; demanda bioquímica de oxígeno
(EN) biochemical oxygen demand; BOD [sigla]
(FR) DC [Física]
sin. CC; courant continu
(CA) CC; corrent continu n m; DC
(ES) corriente continua; DC
(EN) DC; direct current
Corrent elèctric que té sempre el mateix sentit de moviment i una intensitat que es manté constant o que varia lleugerament al voltant d'un valor constant formant una petita ondulació.
(FR) DDL [Enginyeria industrial]
sin. degré de liberté
(CA) grau de llibertat m
(ES) grado de libertad
(EN) degree of freedom; DOF
Cadascuna de les variables independents, d'un màxim de sis, necessàries per definir el moviment en l'espai d'un element qualsevol de l'estructura articulada.
Nota: El nombre de graus de llibertat d'un robot industrial fa referència, generalment, al nombre de graus de llibertat de la interfície mecànica del puny, i per tant, al del terminal.
(FR) dé à coudre [Enginyeria tèxtil]
(CA) didal m
(ES) dedal
(EN) thimble
(DE) Fingerhut
Rebuig que procedeix del conjunt de residus de la contínua de filar, format pels trossos de cinta o metxa que s'enrotllen sobre cilindres d'alimentació i estiratge.
(FR) débit [Enginyeria mecànica]
(CA) cabal m
(ES) caudal
(EN) delivery; flow
Nota: Cal no confondre cabal amb l'adjectiu "cabdal" que és sinònim d'important.
(FR) débit [Economia i organització d'empreses]
(CA) deure m
(ES) debe
(EN) debit; debit side; dr.
(FR) débit [Energies]
(CA) cabal m
(ES) caudal
(EN) flow
Quantitat de fluid que circula per la secció d'un conducte en una unitat de temps determinada.