Llistat alfabètic

S'han trobat 1625 resultats.

(EN) expendable conductivity-temperature-depth probe [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. expendable CTD probe; XCTD [sigla]
(CA) sonda CTD d'un sol ús f; XCTD [sigla]
(ES) sonda CTD desechable; XCTD [sigla]
(EN) expendable CTD probe [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. expendable conductivity-temperature-depth probe; XCTD [sigla]
(CA) sonda CTD d'un sol ús f; XCTD [sigla]
(ES) sonda CTD desechable; XCTD [sigla]
(EN) expense [Economia i organització d'empreses]
sin. cost
(CA) cost m; despesa
(ES) coste; gasto
(FR) coût
(EN) expense capitalisation [Economia i organització d'empreses]
(CA) activació de despeses f
(ES) activación de gastos
(FR) activation des frais
Comptabilització de despeses com a partides d'actiu (inversions tangibles o intangibles). Així, sovint es poden activar les despeses financeres associades amb la construcció d'un immobilitzat, i també les despeses d'investigació i desenvolupament, els traspassos i les despeses de primer establiment. Aquestes despeses s'amortitzen en exercicis posteriors.
(EN) experience curve [Economia i organització d'empreses]
(CA) corba d'experiència f; efecte d'experiència
(ES) efecto de experiencia
(FR) courbe d'expérience
(EN) experimental meteorology [Ciències de la Terra]
(CA) meteorologia experimental f
(ES) meteorología experimental
(FR) météorologie expérimentale
Branca de la meteorologia que estudia els fenòmens atmosfèrics mitjançant experiments de laboratori i de camp.
(EN) experimental station [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) estació experimental f
(ES) estación experimental
(EN) experimental test [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) assaig m
(ES) ensayo
(EN) experimentation [Economia i organització d'empreses]
(CA) experimentació f
(ES) experimentación
(FR) expérimentation
(EN) expert opinion [Economia i organització d'empreses]
(CA) prova pericial f
(ES) prueba pericial
(FR) preuve d'expertise
(EN) expert system [Economia i organització d'empreses]
(CA) sistema expert m
(ES) sistema experto
(FR) système expert
(EN) expiry [Economia i organització d'empreses]
(CA) caducitat f
(ES) caducidad
(FR) péremption
1. Indicació del final de l'existència d'un producte en bones condicions amb relació a la se va destinació inicial, generalment el consum humà. 2. En dret, pèrdua d'un dret pel transcurs del termini previst legalment per al seu exercici o per haver-se complert el temps per al qual fou concedit.
(EN) expiry date [Economia i organització d'empreses]
sin. time limit
(CA) termini m
(ES) plazo
(FR) délai
(EN) explicit function [Matemàtiques i estadística]
(CA) funció explícita f
(ES) función explícita
(FR) fonction explicite
(EN) explicit programming [Enginyeria industrial]
sin. analytical programming
(CA) programació explícita f
(ES) programación explícita
(FR) programmation analytique
Programació en què s'especifiquen completament les poses o la trajectòria del terminal i altres funcions auxiliars que han d'executar un sistema robòtic.
Nota: Com que la programació per guiatge és sempre explícita, el valor de la distinció entre programació explícita i programació implícita és significatiu a l'hora de diferenciar els tipus de programació textual.
(EN) explosive waste [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) residu explosiu m
(ES) residuo explosivo m
(EN) exponent [Matemàtiques i estadística]
(CA) exponent m
(ES) exponente
(FR) exposant
(EN) exponential [Matemàtiques i estadística]
(CA) exponencial adj
(ES) exponencial
(FR) exponentiel
(EN) exponential function [Matemàtiques i estadística]
(CA) funció exponencial f
(ES) función exponencial
(FR) fonction exponentielle
(EN) exponentiation [Matemàtiques i estadística]
(CA) potenciació f
(ES) potenciación
(FR) élévation