Llistat alfabètic

S'han trobat 1625 resultats.

(EN) extension [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) extensió f
(ES) extensión
(EN) extension field [Matemàtiques i estadística]
(CA) extensió d'un cos f
(ES) extensión de un cuerpo
(FR) extension d'un corps
(EN) extension telephone [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) telèfon supletori m
(ES) teléfono supletorio
(EN) extensive agriculture [Enginyeries agrícola, agroambiental, alimentària i de biosistemes:Agroalimentària i biotecnologia]
(CA) conreu extensiu
(ES) cultivo extensivo
(EN) extensive measurement [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) mesura extensiva f
(ES) medida extensiva
(EN) extensive quantity [Física]
sin. extensive variable
(CA) magnitud extensiva; variable extensiva n f
(ES) magnitud extensiva; variable extensiva
(FR) grandeur extensive; variable extensive
(EN) extensive variable [Física]
sin. extensive quantity
(CA) magnitud extensiva; variable extensiva n f
(ES) magnitud extensiva; variable extensiva
(FR) grandeur extensive; variable extensive
(EN) extensometer [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) extensòmetre m
(ES) extensómetro
(EN) exterior angle of a circunference [Matemàtiques i estadística]
(CA) angle exterior a una circumferència m
(ES) ángulo exterior a una circunferencia
(FR) angle extérieur à une circonférence
(EN) exterior angle of a polygon [Matemàtiques i estadística]
(CA) angle exterior d'un polígon m
(ES) ángulo exterior de un polígono
(FR) angle extérieur d'un polygone
(EN) exterior point [Matemàtiques i estadística]
(CA) punt exterior m
(ES) punto exterior
(FR) point extérieur
(EN) exterior set [Matemàtiques i estadística]
(CA) conjunt exterior m; exterior
(ES) conjunto exterior; exterior
(FR) ensemble extérieur
(EN) exterior tube [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) tub exterior m
(ES) tubo exterior
(EN) external debt [Economia i organització d'empreses]
sin. foreign debt
(CA) deute exterior m
(ES) deuda externa
(FR) dette extérieure
(EN) external diseconomies [Economia i organització d'empreses]
(CA) deseconomies externes f pl
(ES) deseconomías externas
(FR) déséconomies externes
(EN) external economies [Economia i organització d'empreses]
sin. external effects; externalities
(CA) economies externes; efectes externs; externalitats f pl; externalitats econòmiques
(ES) economías externas; efectos externos; externalidades
(FR) économies externes
(EN) external effects [Economia i organització d'empreses]
sin. external economies; externalities
(CA) economies externes; efectes externs; externalitats f pl; externalitats econòmiques
(ES) economías externas; efectos externos; externalidades
(FR) économies externes
(EN) external failure cost [Economia i organització d'empreses]
(CA) cost de fallades externes m
(ES) coste de fallos externos
(FR) coût des défaillances externes
(EN) external forces [Física]
(CA) forces externes n f pl
(ES) fuerzas externas
(FR) forces extérieures
(EN) external growth [Economia i organització d'empreses]
(CA) creixement extern m
(ES) creciemiento externo
(FR) croissance externe