Llistat alfabètic

S'han trobat 1135 resultats.

(EN) factor costing [Economia i organització d'empreses]
(CA) a cost de factors loc
(ES) a coste de factores
(FR) à coût des facteurs
(EN) factor endowment [Economia i organització d'empreses]
(CA) dotació de factors f
(ES) dotación de factores
(FR) dotation des facteurs
(EN) factor group [Matemàtiques i estadística]
sin. quotient group
(CA) grup quocient m
(ES) grupo cociente
(FR) groupe quotient
(EN) factor of production [Economia i organització d'empreses]
(CA) factor de producció m
(ES) factor de producción
(FR) facteur de production
(EN) factor of proportionality [Matemàtiques i estadística]
(CA) factor de proporcionalitat m
(ES) factor de proporcionalidad
(FR) facteur de proportionalité
(EN) factor price equalisation theorem [Economia i organització d'empreses]
(CA) teorema de la igualació dels preus dels factors m
(ES) teorema de la igualación de los precios de los factores
(FR) théorème du nivellement des prix des facteurs
(EN) factor-group splitting [Enginyeria química]
(CA) desdoblament per factor de grup m
(ES) desdoblamiento por factor de grupo
(EN) factorial [Matemàtiques i estadística]
(CA) factorial adj
(ES) factorial
(FR) factoriel
(EN) factorial [Matemàtiques i estadística]
(CA) factorial f
(ES) factorial
(FR) factorielle
(EN) factorial analysis [Matemàtiques i estadística]
sin. factor analysis
(CA) anàlisi factorial f
(ES) análisis factorial
(FR) analyse factorielle
(EN) factorial ring [Matemàtiques i estadística]
(CA) anell factorial m
(ES) anillo factorial
(FR) anneau factoriel
(EN) factorial series [Matemàtiques i estadística]
(CA) sèrie factorial f
(ES) serie factorial
(FR) série factorielle
(EN) factorial zero [Matemàtiques i estadística]
(CA) zero factorial m
(ES) cero factorial
(FR) factorielle zéro
(EN) factoring [Economia i organització d'empreses]
(CA) factoring; facturatge m
(ES) factoring
(FR) affacturage
(EN) factoring [Matemàtiques i estadística]
(CA) factorització f
(ES) factorización
(FR) factorisation
(EN) factory [Geomàtica]
sin. class; factory class; object class; object factory
(CA) classe d'objectes f
(ES) clase de objeto f; tipo de objeto
(FR) classe; classe d'objets f
(IT) classe di oggetti
En programació orientada a objectes, model abstracte que defineix les variables i els mètodes per un tipus específic d’objecte, i a partir del qual es creen objectes concrets que posseeixen valors particulars.
(EN) factory class [Geomàtica]
sin. class; factory; object class; object factory
(CA) classe d'objectes f
(ES) clase de objeto f; tipo de objeto
(FR) classe; classe d'objets f
(IT) classe di oggetti
En programació orientada a objectes, model abstracte que defineix les variables i els mètodes per un tipus específic d’objecte, i a partir del qual es creen objectes concrets que posseeixen valors particulars.
(EN) facultative pond [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) llacuna facultativa f
(ES) laguna facultativa
(EN) fading [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) esvaïment m
(ES) desvanecimiento
(EN) fading [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) fàding m
(ES) desvanecimiento