Llistat alfabètic

S'han trobat 1135 resultats.

(EN) fusion [Enginyeria mecànica]
(CA) fusió f
(ES) fusión
(EN) fusion heat [Energies]
(CA) calor de fusió f
(ES) calor de fusión
(FR) chaleur de fusion
Calor latent corresponent al pas de la unitat de massa d'una substància de l'estat líquid al sòlid o del sòlid al líquid a una temperatura constant.
(EN) fusion-solidification cycle [Energies]
(CA) cicle de fusió-solidificació m
(ES) ciclo de fusión-solidificación
(FR) cycle de fusion-solidification
Canvi d'estat que experimenta l'acumulador de calor d'un sistema d'emmagatzematge tèrmic per canvi de fase entre el moment de càrrega tèrmica, en què l'acumulador de calor es fon, i el de descàrrega tèrmica, en què se solidifica.
(EN) future studies [Economia i organització d'empreses]
(CA) prospectiva f
(ES) prospectiva
(FR) prospective
(EN) futures [Economia i organització d'empreses]
(CA) futurs m pl
(ES) futuros
(FR) contrast à terme
(EN) futures contract [Economia i organització d'empreses]
(CA) contracte de futurs m
(ES) contrato de futuros
(FR) contrat à terme
(EN) futures market [Economia i organització d'empreses]
(CA) mercat de futurs m
(ES) mercado de futuros
(FR) marché de contrats à terme
(EN) futures option contract [Economia i organització d'empreses]
(CA) contracte d'opció sobre futurs m
(ES) contrato de opción sobre futuros
(FR) contrat d'option à terme
(EN) futurism [Economia i organització d'empreses]
(CA) futurisme m
(ES) futurismo
(FR) futurisme
(EN) fuzzy [Matemàtiques i estadística]
(CA) borrós -osa adj; difús -a
(ES) borroso; difuso -sa
(EN) fuzzy logic [Matemàtiques i estadística]
(CA) lògica borrosa f; lògica difusa
(ES) lógica borrosa
(FR) logique floue
(EN) fuzzy logic [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) lògica difusa f
(ES) lógica difusa
(EN) fuzzy set [Matemàtiques i estadística]
(CA) conjunt borrós m; conjunt difús
(ES) conjunto borroso; conjunto difuso
(FR) ensemble flou
(EN) FWHM [sigla] [Enginyeria química]
sin. full width at half maximum
(CA) amplada total a la meitat del màxim f; ATMM [sigla]
(ES) anchura total a mitad del máximo; ATMM [sigla]
(EN) FWM [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. four-wave mixing
(CA) FWM [sigla]; mescla de quatre ones f
(ES) FWM [sigla]; mezcla de cuatro ondas
(FR) mélange à quatre ondes