Llistat alfabètic

S'han trobat 782 resultats.

(EN) G horizon [Ciències de la Terra]
(CA) horitzó G m
(ES) horizonte G
(FR) horizon G
(EN) G parameters [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) paràmetres G m pl
(ES) parámetros G
(EN) GAAP [sigla] [Economia i organització d'empreses]
sin. generally accepted accounting principles
(CA) PCGA [sigla]; principis comptables; principis de comptabilitat generalment acceptats m pl
(ES) PCGA [sigla]; principios contables; principios de contabilidad generalmente aceptados
(FR) principes comptables
(EN) gabbro [Ciències de la Terra]
(CA) gabre m
(ES) gabro
(FR) gabbro
(EN) gabion [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) gabió m
(ES) gavión
(EN) Gabor expansion [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) expansió de Gabor f
(ES) expansión de Gabor
(EN) gain [Economia i organització d'empreses]
sin. profit
(CA) benefici m
(ES) beneficio
(FR) bénéfice
(EN) gain [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) guany m
(ES) ganancia
(EN) gain margin [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) marge de guany m
(ES) margen de ganancia
(EN) gain-bandwidth product [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) producte guany per amplada de banda m
(ES) producto ganancia por ancho de banda
(EN) gale [Ciències de la Terra]
(CA) temporal m
(ES) temporal
(FR) coup de vent
Vent de força 8, amb una velocitat entre 17,2 i 20,7 m/s.
(EN) Galilean telescope [Ciències de la visió]
(CA) ullera de Galileu f
(ES) anteojo de Galileo
(EN) Galileo [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) Galileo m
(ES) Galileo
(EN) gallery [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(CA) galeria
(ES) galería
(EN) gallium arsenide [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) arseniur de gal·li m
(ES) arseniuro de galio
(EN) galloping [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) galop m
(ES) galope
(EN) Galois field [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) cos de Galois m
(ES) cuerpo de Galois
(EN) galvanic isolation [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) aïllament galvànic m; aïllament resistiu
(ES) aislamiento galvánico; aislamiento resistivo
(EN) galvanic isolation [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. resistive isolation
(CA) aïllament galvànic; aïllament resistiu m
(ES) aislamiento galvánico
(EN) galvanized [Ciències de la visió]
(CA) galvanitzat -ada adj
(ES) galvanizado -da