Llistat alfabètic

S'han trobat 976 resultats.

(EN) geoelectricity [Física]
(CA) geoelectricitat n f
(ES) geoelectricidad
(FR) géoélectricité
(EN) geoenvironmental engineering [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(CA) enginyeria geoambiental; enginyeria geològica i ambiental
(ES) ingeniería geoambiental
(EN) geographic coordinates [Geomàtica]
sin. geographical coordinates
(CA) coordenades geogràfiques f pl
(ES) coordenadas geográficas f pl
(FR) coordonnées géographiques f pl
(IT) coordinate terrestri
Valors que expressen la posició d'un punt sobre un pla horitzontal en relació a un sistema de referència constituït per dos eixos perpendiculars.
(EN) geographic data [Geomàtica]
sin. geospatial data; land data; locational data; spatial data; spatially referenced data
(CA) dades geogràfiques f pl
(ES) datos geográficos m pl
(FR) données à référence spatiale; données géographiques f pl; données géospatiales; données localisées; données spatiales
(IT) dati geografici
Dades que, en una aplicació geomàtica, es basen en les entitats espacials i en les seves relacions.
(EN) geographic database [Geomàtica]
sin. geographic information system database; geospatial database; GIS database; spatial database
(CA) base de dades geogràfica f
(ES) base de datos de un SIG; base de datos geográficos f
(FR) base de données à référence spatiale; base de données géographiques f; base de données géospatiales; base de données localisées; base de données spatiales
(IT) database geografico
Base de dades constituïda per dades geogràfiques.
(EN) geographic DBMS [Geomàtica]
sin. geographic information system; geospatial DBMS; GIS; GIS data base management system; GIS DBMS
(CA) sistema de gestió de base de dades m
(ES) sistema de administración de BD de un SIG; sistema de gestión de bases de datos geográficos m
(FR) SGBD géographique; SGBD géospatial; SGBDL; SGBDRS; système de gestion de base de données à référence spatiale; système de gestion de base de données géographiques m; système de gestion de base de données localisées
(IT) DBMS geografico
Sistema de gestió de base de dades concebut per administrar una base de dades geogràfiques.
(EN) geographic entity [Geomàtica]
sin. feature; geographic feature
(CA) entitat geogràfica f
(ES) entidad geográfica f
(FR) entité géographique f
(IT) entità geografiche
(EN) geographic feature [Geomàtica]
sin. feature; geographic entity
(CA) entitat geogràfica f
(ES) entidad geográfica f
(FR) entité géographique f
(IT) entità geografiche
(EN) geographic feature [Geomàtica]
sin. geographic object
(CA) objecte geogràfic m
(ES) objeto geográfico m
(FR) objet géographique m
(IT) oggetto geografico
Fenomen modelitzat amb finalitats de representació cartogràfica.
(EN) geographic information [Geomàtica]
sin. geospatial information; land information; spatial information; spatially referenced information
(CA) informació geogràfica f
(ES) información geográfica f
(FR) information à référence spatiale; information géographique f; information géospatiale; information localisée; information spatiale
(IT) informazione geografica
Informació deduïda a partir de dades geogràfiques.
(EN) geographic information science [Geomàtica]
sin. computational geography; geocomputation; geomatics; geoprocessing; spatial information science
(CA) geomàtica f
(ES) geomática f
(FR) géomatique f
(IT) geomatica
Disciplina que té com a objectiu la gestió de dades geogràfiques i que utilitza les ciències i les tecnologies relatives a l'adquisició, l'emmagatzematge, la gestió i la difusió d'aquestes dades.
(EN) geographic information system [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. GIS [sigla]
(CA) SIG [sigla]; sistema d'informació geogràfica m
(ES) SIG [sigla]; sistema de información geográfica
(EN) geographic information system [Geomàtica]
sin. geographic DBMS; geospatial DBMS; GIS; GIS data base management system; GIS DBMS
(CA) sistema de gestió de base de dades m
(ES) sistema de administración de BD de un SIG; sistema de gestión de bases de datos geográficos m
(FR) SGBD géographique; SGBD géospatial; SGBDL; SGBDRS; système de gestion de base de données à référence spatiale; système de gestion de base de données géographiques m; système de gestion de base de données localisées
(IT) DBMS geografico
Sistema de gestió de base de dades concebut per administrar una base de dades geogràfiques.
(EN) geographic information system [Geomàtica]
sin. geospatial information system; geospatial system; GIS; land information system; LIS; SIS; spatial information system
(CA) sistema d'informació geogràfica m
(ES) SIG; sistema de información geográfica f
(FR) SIG; SIRS; SIT; système d'information à référence spatiale; système d'information géographique m; système d'information géospatial; système d'information spatial; système d'information sur le territoire
(IT) sistema informativo territoriale
Sistema d'informació basat en dades geogràfiques.
(EN) geographic information system [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
sin. GIS
(CA) SIG; sistema d'informació geogràfica
(ES) SIG; sistema de información geográfica
(EN) geographic information system database [Geomàtica]
sin. geographic database; geospatial database; GIS database; spatial database
(CA) base de dades geogràfica f
(ES) base de datos de un SIG; base de datos geográficos f
(FR) base de données à référence spatiale; base de données géographiques f; base de données géospatiales; base de données localisées; base de données spatiales
(IT) database geografico
Base de dades constituïda per dades geogràfiques.
(EN) geographic latitude [Geomàtica]
sin. latitude; terrestrial latitude
(CA) latitud f
(ES) latitud f
(FR) latitude f; latitude géographique; latitude terrestre
(IT) latitudine
Angle format per la vertical d'un punt de la superfícies terrestre amb el pla de l'equador.
(EN) geographic longitude [Geomàtica]
sin. longitude; terrestrial longitude
(CA) longitud f
(ES) longitud f
(FR) longitude f; longitude géographique; longitude terrestre
(IT) longitudine; longitudine terrestre; longitudine geografica
Angle format per la vertical d'un punt de la superfície terrestre amb el meridià d'origen.
(EN) geographic name [Geomàtica]
sin. geographical name
(CA) nom geogràfic m
(ES) nombre de lugar; nombre geográfico m
(FR) nom géographique m;  nom topographique
(IT) toponimo; nome geografico
Nom propi que s'empra per designar un fenomen geogràfic particular de la superfície terrestre.
(EN) geographic object [Geomàtica]
sin. geographic feature
(CA) objecte geogràfic m
(ES) objeto geográfico m
(FR) objet géographique m
(IT) oggetto geografico
Fenomen modelitzat amb finalitats de representació cartogràfica.