Llistat alfabètic

S'han trobat 919 resultats.

(EN) L band [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) banda L f
(ES) banda L
(EN) L layer [Ciències de la Terra]
(CA) capa L f
(ES) capa L
(FR) couche L
(EN) L-groin [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) espigó en L m
(ES) espigón en L
(EN) La Mancha wool [Enginyeria tèxtil]
(CA) llana manxega f
(ES) lana manchega
(FR) laine de La Manche
(DE) Manchawolle
Llana que procedeix de les ovelles de la Manxa.
(EN) label [Economia i organització d'empreses]
(CA) etiqueta f
(ES) etiqueta
(FR) étiquette écologique
(EN) label [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) etiqueta f
(ES) etiqueta
(EN) labour [Economia i organització d'empreses]
sin. labour force; work force
(CA) factor de treball; força de treball; mà d'obra f
(ES) fuerza de trabajo; mano de obra
(FR) main-d'oeuvre
(EN) labour [Economia i organització d'empreses]
sin. labour force; work force
(CA) mà d'obra f
(ES) mano de obra
(EN) labour cost [Economia i organització d'empreses]
(CA) cost laboral m
(ES) coste laboral
(FR) coût salarial
(EN) labour flexibility [Economia i organització d'empreses]
(CA) flexibilitat laboral f
(ES) flexibilidad laboral
(FR) flexibilité salariale
(EN) labour force [Economia i organització d'empreses]
sin. labour; work force
(CA) factor de treball; força de treball; mà d'obra f
(ES) fuerza de trabajo; mano de obra
(FR) main-d'oeuvre
(EN) labour force [Economia i organització d'empreses]
sin. labour; work force
(CA) mà d'obra f
(ES) mano de obra
(EN) labour force [Economia i organització d'empreses]
sin. activity rate; participation rate; rate of employment
(CA) taxa d'activitat f
(ES) tasa de actividad
(FR) taux d'activité
(EN) labour force sample survey [Economia i organització d'empreses]
(CA) enquesta de població activa f; EPA [sigla]
(ES) encuesta de población activa; EPA [sigla]
(FR) enquête sur la population active
(EN) labour market [Economia i organització d'empreses]
(CA) mercat de treball m
(ES) mercado de trabajo
(FR) marché du travail
(EN) labour mobility [Economia i organització d'empreses]
(CA) mobilitat laboral f
(ES) movilidad laboral
(FR) mobilité des travailleurs
(EN) labour relation report [Economia i organització d'empreses]
(CA) balanç social m
(ES) balance social
(FR) bilan social
(EN) labour supply [Economia i organització d'empreses]
(CA) oferta de treball f
(ES) oferta de trabajo
(FR) offre de travail
(EN) labyrinth seal [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) laberint m
(ES) laberinto
Junta d'estanquitat per a fluids, emprada per unir òrgans fixos i mòbils, que és proveïda d'una sèrie de parets i compartiments que produeixen una forta caiguda de pressió.
(EN) lacrimal [Ciències de la visió]
(CA) lacrimal adj
(ES) lagrimal