Llistat alfabètic

S'han trobat 1772 resultats.

(ES) mapa [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. aplicación
(CA) aplicació f
(EN) map; mapping
(FR) application; mappe
Correspondència entre dos conjunts en la qual tot element del primer conjunt té una imatge i només una en el segon conjunt.
(ES) mapa base m [Geomàtica]
(CA) cartografia base; mapa de base m
(EN) base map; basic map; basic mapping; basic scale map
(FR) carte de base f; plan de base
(IT) carta di base
Mapa reproduït de manera total o parcial, d'un o diversos colors sovint atenuats, que serveix de referència per afegir-hi uns fenòmens localitzables determinats.
(ES) mapa batimétrico [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) mapa batimètric m
(EN) bathymetric chart
(ES) mapa catastral m [Geomàtica]
sin. plano catastral
(CA) mapa cadastral m
(EN) cadastral map; land register map; property map; registry map
(FR) carte cadastrale f
(IT) mappa catastale; carta catastale
Mapa planimètric que ofereix la representació gràfica d'un territori concret amb tots els detalls de la seva fragmentació en lots i parcel·les.
(ES) mapa catastral [Geomàtica]
sin. parcelario m; plano catastral
(CA) plànol cadastral m
(EN) cadastral plan; cadastral survey
(FR) plan cadastral m
(IT) piano catastale
(ES) mapa corográfico m [Geomàtica]
(CA) mapa corogràfic m
(EN) chorographic map
(FR) carte chorographique f
(IT) carta corografica
Mapa fet a una escala prou petita per a permetre la representació dels trets generals d'una regió, d'un conjunt de regions o d'un continent.
(ES) mapa de bits [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) mapa de bits m
(EN) bitmap
(FR) mappe de bits
(ES) mapa de entrada/salida [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) mapa d'entrada/sortida m
(EN) input-output map
(ES) mapa de espesor [Ciències de la Terra]
sin. topografía relativa
(CA) mapa d'espessor m
(EN) thickness chart
(FR) carte d'épaisser
Mapa sinòptic on es representa la distribució d'espessor geopotencial entre dues superfícies isobàriques determinades.
(ES) mapa de imágenes [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. mapa sensible
(CA) imatge sensible f
(EN) clickable image
(ES) mapa de indiferencia [Economia i organització d'empreses]
(CA) mapa d'indiferència m
(EN) indifference map
(FR) care d'indifférence
(ES) mapa de Karnaugh [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) mapa de Karnaugh m
(EN) Karnaugh map
(ES) mapa de la tropopausa [Ciències de la Terra]
(CA) mapa de la tropopausa m
(EN) tropopause chart
(FR) carte de la tropopause
Mapa sinòptic on es representa la distribució de l'altura de la tropopausa.
(ES) mapa de memoria [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) mapa de memòria m
(EN) memory map
(ES) mapa de nivel constante [Ciències de la Terra]
(CA) mapa d'altura constant m
(EN) upper-air chart
(FR) carte a niveau fixe
Mapa sinòptic on es representa la distribució d'elements meteorològics sobre una superfície horitzontal o sobre una superfície de geopotencial constant.
(ES) mapa de presión constante [Ciències de la Terra]
(CA) mapa de pressió constant m
(EN) constant pressure chart; isobaric chart
(FR) carte à pression constante
Mapa sinòptic on es representa la distribució d'elements meteorològics sobre una superfície de pressió atmosfèrica constant.
(ES) mapa de radiación solar [Energies]
(CA) mapa de radiació solar m
(EN) solar radiation map
(FR) carte de radiation solaire
Mapa d'un territori en què es representen , per a un període determinat, les àrees d'un mateix interval de radiació solar separades amb isohèlies.
(ES) mapa de riesgo [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) mapa de risc m
(IT) carta del rischio
(ES) mapa de satélite
sin. imagen mapa; mapa espacial m
(CA) mapa d'imatge satèl·lit m
(EN) satellite image map; space map
(FR)  ; spatiocarte f
(IT) mappa satellitare
Mapa obtingut a partir de dades recollides pels satèl·lits d'observació de la Terra, combinades si cal amb elements extrets de mapes convencionals existents.
(ES) mapa de superficie [Ciències de la Terra]
(CA) mapa de superfície m
(EN) surface chart
(FR) carte au sol; carte de surface
Mapa sinòptic on es representen els elements meteorològics observats a la superfície terrestre i corregits a nivell del mar.