Llistat alfabètic

S'han trobat 1386 resultats.

(EN) M channel [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) canal de tipus M m
(ES) canal de tipo M
(EN) M-form [Economia i organització d'empreses]
(CA) M-form; organització de tipus M f
(ES) M-form; organización tipo M
(FR) organisation type M
(EN) MA [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. modulation amplitude
(CA) AM [sigla]; amplitud modulada f
(ES) AM [sigla]; amplitud modulada
(EN) MA 1 [Energies]
sin. air mass 1
(CA) MA 1 f; massa d'aire 1
(ES) masa de aire 1
(FR) MA 1; masse d'air 1
Massa d'aire mínima travessada per la radiació solar, que correspon al moment en què el sol es troba al zenit en un lloc al nivell del mar, amb cel clar i amb una pressió de 1013 milibars, i que equival a 1120 W/m².
(EN) MAC [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. multiplexed analog component
(CA) component analògic multiplexat m; MAC [sigla]
(ES) componente analógico multiplexado; MAC [sigla]
(EN) MAC [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. medium access control
(CA) control d'accés al medi m; MAC [sigla]
(ES) control de acceso al medio; MAC [sigla]
(EN) MAC [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. nonrepudiation
(CA) no-repudi m
(ES) no repudio
(EN) macadam [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) macadam m
(ES) macadam
(EN) Mach number [Enginyeria mecànica]
(CA) nombre de Mach m
(ES) número de Mach
(EN) Mach number [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. Cauchy number
(CA) nombre de Cauchy; nombre de Mach m
(ES) número de Cauchy; número de Mach
(EN) Mach number [Enginyeria aeronàutica:Aerodinàmica]
(CA) nombre de Mach m
(ES) número de Mach
(FR) nombre de Mach
(EN) Mach wave [Enginyeria aeronàutica:Aerodinàmica]
sin. shock wave
(CA) ona de Mach f; ona de xoc
(ES) onda de choque VCT; onda de Mach
(FR) onde de choc; onde de Mach
(EN) Mach-Zehnder interferometer [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) interferòmetre de Mach-Zehnder m
(ES) interferómetro de Mach-Zehnder
(EN) machine bureaucracy [Economia i organització d'empreses]
(CA) burocràcia maquinal f
(ES) burocracia maquinal
(FR) bureaucratie mécanique
(EN) machine code [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) codi de màquina; codi màquina m
(ES) código de máquina; código máquina
(FR) code machine
Codi escrit en llenguatge màquina.
(EN) machine code [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. machine language
(CA) llenguatge de màquina m
(ES) lenguaje de máquina
(FR) langage machine
Llenguatge que la màquina és capaç d'entendre sense necessitat de traducció.
(EN) machine cycle [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) cicle de màquina m
(ES) ciclo de máquina
(EN) machine for clearing scrub [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) estassadora f
(ES) desbrozadora
(EN) machine language [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. machine code
(CA) llenguatge de màquina m
(ES) lenguaje de máquina
(FR) langage machine
Llenguatge que la màquina és capaç d'entendre sense necessitat de traducció.
(EN) machine learning [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) aprenentatge m
(ES) aprendizaje