Llistat alfabètic

S'han trobat 1386 resultats.

(EN) machine shop [Economia i organització d'empreses]
(CA) taller mecànic m
(ES) taller mecánico
(FR) atelier mécanique
(EN) machine to level [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) esplanadora f
(ES) explanadora
(EN) machinery charge allocation [Economia i organització d'empreses]
(CA) assignació de càrregues a màquines f
(ES) asignación de cargas a máquinas
(FR) attribution des charges aux machines
(EN) macrocephaly [Economia i organització d'empreses]
(CA) macrocefàlia f
(ES) macrocefalia
(FR) macrocéphalie
(EN) macroclimate [Ciències de la Terra]
(CA) macroclima m
(ES) macroclima
(FR) macroclimat
(EN) macroeconomic shock [Economia i organització d'empreses]
(CA) xoc macroeconòmic m
(ES) shock macroeconómico
(FR) choc macro-économique
(EN) macroeconomics [Economia i organització d'empreses]
(CA) macroeconomia f
(ES) macroeconomía
(FR) macro-économie
(EN) macroenvironment [Economia i organització d'empreses]
(CA) entorn general m; macroentorn
(ES) entorno general; macroentorno
(FR) environnement général
(EN) macrofauna [Ciències de la Terra]
(CA) macrofauna f
(ES) macrofauna
(FR) macrofaune
(EN) macrometeorology [Ciències de la Terra]
(CA) macrometeorologia f
(ES) macrometeorología
(FR) macrométéorologie
Branca de la meteorologia que estudia els elements meteorològics que tenen lloc sobre una regió geogràfica extensa.
(EN) macronutrient [Ciències de la Terra]
(CA) macronutrient m
(ES) macronutriente
(FR) élement majeur
(EN) macroporosity [Ciències de la Terra]
(CA) macroporositat f
(ES) macroporosidad
(FR) macroporosité
(EN) macrostructure [Ciències de la Terra]
(CA) macrostructura f
(ES) macroestructura
(FR) macrostructure
(EN) macrotidal [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) macromareal adj
(ES) macromareal adj
(EN) macular degeneration [Ciències de la visió]
(CA) degeneració macular f
(ES) degeneración macular
(EN) macular disease [Ciències de la visió]
(CA) afecció macular f
(ES) afección macular
(EN) Maddox rod [Ciències de la visió]
sin. Maddox's rod
(CA) cilindre de Maddox m
(ES) cilindro de Maddox; varilla de Maddox
(FR) baguette de Maddox
(EN) Maddox's rod [Ciències de la visió]
sin. Maddox rod
(CA) cilindre de Maddox m
(ES) cilindro de Maddox; varilla de Maddox
(FR) baguette de Maddox
(EN) made land [Ciències de la Terra]
(CA) terreny antròpic m
(ES) terreno antrópico
(FR) terrain anthropique
(EN) magic eye [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. indicator tube; tuning indicator
(CA) indicador de sintonia m
(ES) indicador de sintonía