Llistat alfabètic

S'han trobat 1386 resultats.

(EN) magnetic north [Energies]
(CA) nord magnètic m
(ES) norte magnético
(FR) nord magnétique
Punt de la terra cap al qual s'orienta el pol sud d'una agulla magnètica.
(EN) magnetic permeability [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) permeabilitat magnètica f
(ES) permeabilidad magnética
(EN) magnetic permeability [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) permeabilitat magnètica f
(ES) permeabilidad magnética
(EN) magnetic resonance [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) ressonància magnètica f
(ES) resonancia magnética
(EN) magnetic shim [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) compensador magnètic m
(ES) corrector magnético
(EN) magnetic susceptibility [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) susceptibilitat magnètica f
(ES) susceptibilidad magnética
(EN) magnetic tape [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) cinta magnètica f
(ES) cinta magnética
(EN) magnetic variation [Geomàtica]
sin. declination; magnetic declination
(CA) declinació magnètica f
(ES) declinación magnética f
(FR)  déclinaison; déclinaison magnétique f
(IT) declinazione magnetica
Angle format per la línia de direcció del nord magnètic de l'agulla imantada d'una brúixola i la línia del nord geogràfic.
(EN) magnetism [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) magnetisme
(ES) magnetismo
(EN) magnetite [Ciències de la Terra]
(CA) magnetita f
(ES) magnetita
(FR) magnétite
(EN) magnetization [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) magnetització f
(ES) polarización magnética
(EN) magnetooptic effect [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) efecte magnetoòptic m
(ES) efecto magnetoóptico
(EN) magnetoresistance [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) magnetoresistència f
(ES) magnetoresistencia
(EN) magnetostatic speaker [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) altaveu magnetostàtic m
(ES) altavoz magnetostático
(EN) magnetron [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) magnetró m
(ES) magnetrón
(EN) magnetron [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) magnetró m
(ES) magnetrón
(EN) magnifying glass [Ciències de la visió]
(CA) lupa f
(ES) lupa
(EN) magnifying power [Ciències de la visió]
(CA) augment m
(ES) aumento
(EN) magnitude [Matemàtiques i estadística]
(CA) magnitud f
(ES) magnitud
(FR) grandeur
(EN) magnitude [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) magnitud f
(ES) magnitud