Llistat alfabètic

S'han trobat 1386 resultats.

(EN) main frame [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) macroordinador; ordinador principal m
(ES) macroordenador; ordenador principal
(EN) main line [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) via directa f
(ES) vía directa
(EN) main lobe [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) lòbul principal m
(ES) lóbulo principal
(EN) main signal [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) senyal útil m
(ES) señal útil
(EN) main station [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) estació principal f
(ES) estación principal
(EN) main thermocline [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) termoclina principal f
(ES) termoclina principal
(EN) mainline [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) tronc m
(ES) tronco
(EN) mains [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) xarxa elèctrica f
(ES) red eléctrica
(EN) maintenance [Enginyeria industrial]
(CA) manteniment m
(ES) mantenimiento
(DE) Wartung
(EN) maintenance [Economia i organització d'empreses]
(CA) manteniment m
(ES) mantenimiento
(FR) maintenance
(EN) maintenance [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) manteniment m
(ES) mantenimiento
(EN) maintenance [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) manteniment m
(ES) mantenimiento
(EN) maintenance application [Ciències de la Terra]
(CA) adobatge de manteniment m
(ES) abonado de mantenimiento
(FR) engrais d'entretien
(EN) maintenance plan [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) pla de manteniment m
(ES) plan de mantenimiento
(EN) major retail outlet [Economia i organització d'empreses]
sin. superstore
(CA) gran superfície m
(ES) gran almacén; gran superficie
(FR) grande surface
(EN) major/minor priority junction [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. unsignalized inters
(CA) encreuament de prioritat fixa m
(ES) cruce de prioridad fija
(EN) majorant [Matemàtiques i estadística]
(CA) majorant adj
(ES) mayorante
(FR) majorant
(EN) majority [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) majoritari -ària adj
(ES) mayoritario
(EN) majority carrier [Energies]
(CA) portador majoritari m
(ES) portador mayoritario
(FR) porteur majoritaire
Portador que té la concentració més elevada en el si d'un semiconductor extrínsec.
Nota: Els portadors majoritaris són electrons en un semiconductor n i forats en un semiconductor p.
(EN) majority decision [Economia i organització d'empreses]
sin. majority vote
(CA) votació per majoria f
(ES) votación por mayoría
(FR) vote à la majorité