Llistat alfabètic

S'han trobat 2539 resultats.

(EN) packing [Enginyeria industrial]
(CA) empaquetatge m
(ES) empaquetado
(DE) Verpackung
(EN) packing density [Energies]
sin. packing efficiency
(CA) densitat de recobriment f
(ES) densidad de cubrimiento
(FR) coefficient de foisonnement; coefficient de remplissage; densité d'occupation
Relació entre la suma de la superfície de totes les cèl·lules fotovoltaiques i la superfície de la placa fotovoltaica on estan situades.
(EN) packing efficiency [Energies]
sin. packing density
(CA) densitat de recobriment f
(ES) densidad de cubrimiento
(FR) coefficient de foisonnement; coefficient de remplissage; densité d'occupation
Relació entre la suma de la superfície de totes les cèl·lules fotovoltaiques i la superfície de la placa fotovoltaica on estan situades.
(EN) PACS [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) PACS m
(ES) PACS
Sistema de telefonia sense fil mòbil digital desenvolupat als Estats Units i estandarditzat per l'ANSI a mitjan anys noranta.
Nota: PACS és una sigla que correspon a la denominació anglesa personal access communications system ('sistema de comunicació d'accés personal').
(EN) PACTOR [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) PACTOR m
(ES) PACTOR
(EN) pad arm [Ciències de la visió]
(CA) braç de plaqueta m
(ES) brazo de plaqueta
(EN) padding [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) rebliment m
(ES) rellenado
(FR) remplissage
Tècnica que utilitza els rebles per millorar l'eficàcia de l'emmagatzematge de les dades o per millorar-ne la manipulació.
(EN) padlock [Enginyeria industrial]
(CA) cadenat
(ES) candado
(EN) PAFC [Enginyeria industrial:Tecnologia de l'hidrogen]
sin. phosphoric acid fuel cell
(CA) PAFC; pila de combustible d'àcid fosfòric
(ES) PAFC; pila de combustible de ácido fosfórico
(EN) page [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. logical page
(CA) pàgina; pàgina lògica f
(ES) página; página lógica
(FR) page
Cadascun dels blocs de l'espai lògic resultants d'una paginació.
(EN) page [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) pàgina f
(ES) página
(EN) pager [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) cercapersones m
(ES) buscapersonas
(FR) téléavertisseur
(EN) paging [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) cerca de terminal f
(ES) búsqueda de terminal
(EN) paging [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) paginació f
(ES) paginación
(FR) pagination
Mètode de partició que parteix l'espai lògic en blocs d'idèntica magnitud.
(EN) paging system [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) sistema cercapersones m
(ES) sistema buscapersonas
(EN) paid-up capital [Economia i organització d'empreses]
(CA) capital desembossat m
(ES) capital desembolsado
(FR) capital libéré
Part del capital escripturat efectivament ingressat pels accionistes a la caixa de la societat. A Espanya s'exigeix un mínim del 25%, i la resta pot quedar pendent que la societat demani un dividend passiu.
(EN) paid-up share [Economia i organització d'empreses]
sin. stock dividend
(CA) acció alliberada f
(ES) acción liberada
(FR) action libérée
Acció per a la qual no s'exigeix desembossament a l'accionista, ja sigui perquè s'emet amb càrrec a reserves de lliure disposició, com perquè el seu valor nominal ja ha estat totalment desembossat pels seus titulars, en el moment de la seva emissió o posteriorment. L'existència d'accions no alliberades implica que els socis titulars encara mantenen obligacions de desembossament amb la societat, obligacions que reben el nom de dividend passiu.
(EN) paint [Enginyeria industrial:Enginyeria de materials]
(CA) pintura
(ES) pintura
(EN) painted nose [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. tip
(CA) cor de calçades m
(ES) corazón de calzadas
(EN) painted wool [Enginyeria tèxtil]
(CA) llana pintada f
(ES) lana pintada
(FR) laine d'enchaussenage
(DE) zeichenhaltige Wolle
Llana que procedeix de les ovelles assenyalades amb colors que serveixen per identificar els ramats en la transhumància.