Llistat alfabètic

S'han trobat 2539 resultats.

(EN) paper currency [Economia i organització d'empreses]
sin. banknote; bill; note; paper money
(CA) bitllet m; paper moneda
(ES) billete; papel moneda
(FR) billet
(EN) paper money [Economia i organització d'empreses]
sin. banknote; bill; note; paper currency
(CA) bitllet m; paper moneda
(ES) billete; papel moneda
(FR) billet
(EN) papilloedema [Ciències de la visió]
(CA) edema papil·lar m
(ES) edema papilar
(EN) par value [Economia i organització d'empreses]
sin. current value; face value; nominal value; present value
(CA) valor nominal m
(FR) valeur nominale
(EN) parabola [Matemàtiques i estadística]
(CA) paràbola f
(ES) parábola
(FR) parabole
(EN) parabolic [Matemàtiques i estadística]
(CA) parabòlic -a adj
(ES) parabólico
(FR) parabolique
(EN) parabolic antenna [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) antena parabòlica f
(ES) antena parabólica
(EN) parabolic concentrator [Energies]
(CA) concentrador parabòlic m
(ES) concentrador parabólico
(FR) concentrateur parabolique
Concentrador solar que fa convergir la radiació solar des d'una superfície reflectora de secció parabòlica sobre un punt o una línia focal.
(EN) parabolic cylinder concentrator [Energies]
sin. cylindrical parabolic concentrator
(CA) concentrador de cilindre parabòlic m
(ES) concentrador cilíndrico-parabólico
(FR) concentrateur cylindro-parabolique
Concentrador de focus lineal constituït per una superfície reflectora cilíndrica de secció parabòlica.
(EN) parabolic dune [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) duna parabòlica f
(ES) duna parabólica
(EN) parabolic partial differential equation [Matemàtiques i estadística]
(CA) equació diferencial en derivades parcials parabòlica f
(ES) ecuación diferencial en derivadas parciales parabólica
(FR) équation différentielle en dérivées partielles parabolique
(EN) parabolic point [Matemàtiques i estadística]
(CA) punt parabòlic m
(ES) punto parabólico
(FR) point parabolique
(EN) parabolic profile [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) perfil parabòlic m
(ES) perfil parabólico
(EN) parabolic spiral [Matemàtiques i estadística]
(CA) espiral parabòlica f
(ES) espiral parabólica
(FR) spirale parabolique
(EN) parabolicity [Matemàtiques i estadística]
(CA) parabolicitat f
(ES) parabolicidad
(FR) parabolicité
(EN) paraboloid [Matemàtiques i estadística]
(CA) paraboloide m
(ES) paraboloide
(FR) paraboloïde
(EN) paraboloid of revolution [Matemàtiques i estadística]
(CA) paraboloide de revolució m
(ES) paraboloide de revolución
(FR) paraboloïde de révolution
(EN) paraboloidal [Matemàtiques i estadística]
(CA) paraboloidal adj
(ES) paraboloidal
(FR) paraboloïdal
(EN) paradox [Matemàtiques i estadística]
(CA) antinòmia; paradoxa f
(ES) paradoja
(FR) paradoxe
(EN) paradox of thrift [Economia i organització d'empreses]
(CA) paradoxa de l'estalvi f
(ES) paradoja del ahorro
(FR) paradoxe de l'épargne