Llistat alfabètic

S'han trobat 2017 resultats.

(ES) radiación visible [Energies]
(CA) radiació visible f
(EN) visible radiation
(FR) rayonnement visible
Radiació electromagnètica de longituds d'ona compreses entre 0,38 i 0,78 micres, que pot ser percebuda per la retina humana.
(ES) radiador [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) radiador m
(ES) radiador [Energies]
(CA) radiador m
(EN) radiator
(FR) radiateur
Aparell amb una gran superfície d'intercanvi que facilita la difusió de calor, que serveix per intercanviar calor entre un termòfor i l'ambient.
(ES) radial [Matemàtiques i estadística]
(CA) radial adj
(EN) radial
(FR) radial
(ES) radián [Matemàtiques i estadística]
sin. radiante
(CA) radian m; radiant
(EN) radian
(FR) radian
(ES) radián [Energies]
sin. rad
(CA) rad m; radiant
(EN) rad; radian
(FR) rad; radian
Unitat de mesura de l'angle pla, que equival a l'angle els costats del qual intercepten, en una circumferència amb centre en el seu vèrtex, un arc de longitud igual al seu radi.
(ES) radiancia [Ciències de la Terra]
(CA) radiància f
(EN) radiance
(FR) radiance
Quocient entre la intensitat de radiació emesa en una direcció per una superfície infinitesimal radiativa i l'àrea d'aquesta superfície projectada ortogonalment a la direcció donada.
(ES) radiancia [Enginyeria química]
(CA) radiància f
(EN) radiance
(ES) radiancia [Energies]
sin. luminancia energética
(CA) luminància energètica f; radiància
(EN) radiance
(FR) luminance énergétique; radiance
Donats un punt d'una superfície i una certa direcció, quocient entre la intensitat de radiació en aquesta direcció d'un element infinitament petit de la superfície que envolta el punt considerat per l'àrea de la projecció ortogonal d'aquest element sobre un pla perpendicular a la direcció considerada.
(ES) radiancia [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) radiància f
(EN) radiance
(ES) radiancia [Ciències de la visió]
(CA) radiància
(EN) radiance
(ES) radiancia esférica [Enginyeria química]
(CA) radiància esfèrica f
(EN) spherical radiance
(ES) radiancia espectral [Enginyeria química]
(CA) radiància espectral f
(EN) spectral radiance
(ES) radiancia fotónica [Enginyeria química]
(CA) radiància fotònica f
(EN) photon radiance
(ES) radiancia fotónica espectral [Enginyeria química]
(CA) radiància fotònica espectral f
(EN) spectral photon radiance
(ES) radiante [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) radiant adj
Que es propaga per radiació. "Calor radiant."
(ES) radiante [Matemàtiques i estadística]
sin. radián
(CA) radian m; radiant
(EN) radian
(FR) radian
(ES) radiante [Energies]
(CA) radiant adj
(EN) radiant
(FR) radiant -ante
Dit dels cossos, els materials, etc. capaços d'emetre i de propagar energia per radiació.
(ES) radiar [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) radiar v tr
(EN) radiate, to
(ES) radiar [Enginyeria aeronàutica:Fonaments físics]
(CA) radiar v tr
(EN) radiate, to
(FR) mettre des radiations; rayonner
Emetre els cossos raigs lluminosos o d'altres radiacions ondulatòries o corpusculars. (Font: GDLC)