Llistat alfabètic

S'han trobat 1007 resultats.

(FR) rapport d'embranchement [Física]
(CA) fracció de ramificació n f
(ES) fracción de ramificación
(EN) branching ratio
(FR) rapport d'homothétie [Matemàtiques i estadística]
(CA) raó d'homotècia f
(ES) razón de homotecia
(EN) homothetic ratio
(FR) rapport de concentration geómétrique [Energies]
(CA) índex de concentració geomètrica m
(ES) relación geométrica de concentración
(EN) geometric concentration ratio
Nombre que resulta de dividir l'àrea d'obertura d'un captador solar i l'àrea de recepció de la radiació solar.
Nota: En un captador solar pla és igual a 1, en un captador solar concentrador és més gran d'1.
(FR) rapport de concentration réel [Energies]
(CA) índex de concentració real m
(ES) relación de concentración real
(EN) actual concentration ratio
Nombre que resulta de multiplicar l'índex de concentració geomètrica per l'eficiència òptica d'un concentrador.
(FR) rapport de masse initiale/finale [Enginyeria mecànica]
(CA) balanç de matèria m
(ES) balance de matèria
(EN) mass balance; materials balance
(FR) rapport de similitude [Matemàtiques i estadística]
(CA) raó de semblança f
(ES) razón de semejanza
(EN) ratio of similitude
(FR) rapport de sodium échangeable [Ciències de la Terra]
(CA) relació de sodi intercanviable f
(ES) relación de sodio intercambiable
(EN) exchangeable sodium ratio
(FR) rapport direct [Matemàtiques i estadística]
(CA) raó directa f
(ES) razón directa
(EN) direct ratio
(FR) rapport double [Matemàtiques i estadística]
sin. rapport anharmonique; rapport croisé
(CA) raó anharmònica; raó creuada; raó doble f
(ES) razón anarmónica; razón cruzada; razón doble
(EN) anharmonic ratio; cross-ratio
(FR) rapport double équiharmonique [Matemàtiques i estadística]
(CA) raó doble equianharmònica f
(ES) razón doble equianarmónica
(EN) double equiharmonic ratio
(FR) rapport double harmonique [Matemàtiques i estadística]
(CA) raó doble harmònica f
(ES) razón doble armónica
(EN) double harmonic ratio
(FR) rapport géométrique [Matemàtiques i estadística]
(CA) raó geomètrica f
(ES) razón geométrica
(EN) geometric ratio
(FR) rapport gyromagnétique [Física]
sin. coefficient gyromagnétique
(CA) factor giromagnètic; raó giromagnètica n f
(ES) razón giromagnética
(EN) gyromagnetic coefficient; gyromagnetic ratio
(FR) rapport imaginaire [Matemàtiques i estadística]
sin. partie imaginaire
(CA) part imaginària f
(ES) parte imaginaria
(EN) imaginary part
(FR) rapport inverse [Matemàtiques i estadística]
sin. rapport réciproque
(CA) raó inversa f; raó recíproca
(ES) razón inversa; razón recíproca
(EN) inverse ratio; reciprocal ratio
(FR) rapport marginal de substitution décroissante [Economia i organització d'empreses]
(CA) relació marginal de substitució decreixent f
(ES) relación marginal de sustitución decreciente
(EN) marginal relation of decreasing substitution
(FR) rapport réciproque [Matemàtiques i estadística]
sin. rapport inverse
(CA) raó inversa f; raó recíproca
(ES) razón inversa; razón recíproca
(EN) inverse ratio; reciprocal ratio
(FR) rapport réel d'échange [Economia i organització d'empreses]
(CA) relació real d'intercanvi f
(ES) relación real de intercambio
(EN) terms of trade
(FR) rapport silice-alumine [Ciències de la Terra]
(CA) relació sílice-alúmina f
(ES) relación sílice-alúmina
(EN) silica-alumina ratio
(FR) rapport simple [Matemàtiques i estadística]
(CA) raó simple f
(ES) razón simple
(EN) simple ratio