Llistat alfabètic

S'han trobat 1518 resultats.

(EN) T [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. AT&; navigator
(CA) explorador; navegador m
(ES) explorador; navegador
(EN) T array [Economia i organització d'empreses]
(CA) matriu T f
(ES) matriz T
(FR) matrice T
(EN) T attenuator [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) atenuador en T m
(ES) atenuador en T
(EN) T intersection [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. T junction
(CA) intersecció en T f
(ES) intersección en T
(EN) T junction [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. T intersection
(CA) intersecció en T f
(ES) intersección en T
(EN) T-groin [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) espigó en T m
(ES) espigón en T
(EN) T-ln Theta [Ciències de la Terra]
sin. tephigram
(CA) tefigrama m
(ES) tefigrama
(FR) téphigramme
Diagrama termodinàmic en el qual es representen en abscisses la temperatura absoluta i en ordenades el logaritme neperià de la temperatura potencial.
(EN) T-S diagram [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) diagrama T-S m
(ES) diagrama T-S
(EN) T1 [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) T1 m
(ES) T1
(EN) T2 space [Matemàtiques i estadística]
(CA) espai de Hausdorff; espai separat m; espai T2
(ES) espacio de Hausdorff; espacio T2
(FR) espace séparé
(EN) table [Matemàtiques i estadística]
(CA) taula f
(ES) tabla
(FR) table
(EN) table [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) taula f
(ES) tabla
(FR) table; tableau
Tipus abstracte de dades en què cada element és identificat per mitjà d'una combinació única d'una o més claus.
(EN) table [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) taula f
(ES) tabla
(FR) table; tableau
Tipus de dades en què els valors són taules (enteses com a tipus abstracte de dades en què cada element és identificat per mitjà d'una combinació única d'una o més claus).
(EN) table [Geomàtica]
sin. coordinate plotter; coordinatograph; plotting table; XY coordinate plotter; XY plotter
(CA) coordinatògraf m
(ES) coordinatógrafo m; registrador de gráficos X-Y; registrador X-Y
(FR) coordinatographe m
(IT) coordinatografo
Taula de dibuix especial utilitzada per reproduir un dibuix de circuit a gran escala sobre un full pel·liculable mitjançant la incisió de la pel·lícula de vernís amb un estri tallant.
(EN) table digitizer [Geomàtica]
sin. board digitizer; digitizer table; digitizing board; digitizing table; flat-bed digitizer
(CA) taula digitalitzadora f; tauleta digitalitzadora
(ES) mesa de digitalización; tablero digitalizador; tableta digitalizadora f
(FR) table à numériser f; table de numérisation; table numérisante
(IT) digitalizzatore; digimetro; tavoletta digitalizzatrice
(EN) table of logarithms [Matemàtiques i estadística]
(CA) taula de logaritmes f
(ES) tabla de logaritmos
(FR) table de logarithmes
(EN) tableau économique [Economia i organització d'empreses]
(CA) quadre econòmic m; tableau économique [fr]
(ES) cuadro económico
(FR) tableau économique
(EN) tablet [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) tauleta tàctil
(ES) tableta táctil
(EN) tablet cursor [Geomàtica]
sin. cross-hair cursor; cross-haired cursor; cursor puck; digitizing cursor; digitizing puck; graphics cursor; puck
(CA) cursor del digitalitzador m; ratolí de digitalització
(ES) cursor de digitalización m; cursor de punto de mira
(FR) curseur; curseur à réticule m; curseur réticulaire
(IT) cursore
Dispositiu de captació constituït per un conjunt de botons de comandament i d'un reticle, o una marca similar, units en un estoig que es desplaça lliurement amb la mà sobre la superfície de la taula que s'ha d'escanejar.
(EN) tabulate, to [Matemàtiques i estadística]
(CA) tabular v tr
(ES) tabular
(FR) tabuler