Llistat alfabètic

S'han trobat 1475 resultats.

(EN) take-off distance available [Enginyeria aeronàutica:Aeroports]
sin. TODA [sigla]
(CA) distància d'enlairament disponible; TODA [sigla]
(ES) distancia de despegue disponible; TODA [sigla]
(FR) distance de décollage utilisable; distance utilisable au décollage; TODA [sigla]
(EN) take-off run available [Enginyeria aeronàutica:Aeroports]
sin. TORA [sigla]
(CA) TORA [sigla] f
(ES) recorrido de despegue disponible; TORA [sigla]
(FR) distance de roulement utilisable au décollage; longueur de roulement au décollage; TORA [sigla]
(EN) takeoff safety speed [Enginyeria aeronàutica:Aerodinàmica]
sin. V2
(CA) V2; velocitat segura d'enlairament
(ES) V2; velocidad segura de despegue
(EN) takeover [Economia i organització d'empreses]
(CA) absorció f
(ES) absorción
(FR) absorption
(EN) takeover bid [Economia i organització d'empreses]
(CA) oferta pública d'adquisició f; OPA [sigla]
(ES) oferta pública de adquisición; OPA [sigla]
(FR) offre publique d'achat
(EN) talc [Ciències de la Terra]
(CA) talc m
(ES) talco
(FR) talc
(EN) talk [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) diàleg m
(ES) conversación
(FR) talk
(EN) talud [Ciències de la Terra]
(CA) talús m
(ES) talud
(FR) talus
(EN) talus [Ciències de la Terra]
(CA) esbaldregall m
(ES) derrubio
(FR) éboulis
(EN) talus scree [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) tartera f
(ES) canchal
(EN) tamper [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) picó m
(ES) pisón
(EN) tandem accelerator [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) accelerador tàndem m
(ES) acelerador de acoplamiento
(EN) tandem compactor [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) compactadora tàndem f
(ES) compactador tándem
(EN) tangency [Matemàtiques i estadística]
(CA) tangència f
(ES) tangencia
(FR) tangence
(EN) tangent [Matemàtiques i estadística]
(CA) tangent adj
(ES) tangente
(FR) tangente
(EN) tangent [Matemàtiques i estadística]
(CA) tangent f
(ES) tangente
(FR) tangente
(EN) tangent bundle [Matemàtiques i estadística]
(CA) fibrat tangent m
(ES) fibrado tangente
(FR) fibré tangente
(EN) tangent function [Matemàtiques i estadística]
(CA) funció tangent f
(ES) función tangente
(FR) fonction tangente
(EN) tangent line [Matemàtiques i estadística]
(CA) recta tangent f
(ES) recta tangente
(FR) droite tangente
(EN) tangent method [Matemàtiques i estadística]
(CA) mètode de la tangent m; mètode de Newton-Raphson
(ES) método de la tangente
(FR) méthode de la tangente