Llistat alfabètic

S'han trobat 1475 resultats.

(EN) tariff [Economia i organització d'empreses]
sin. tariff barrier
(CA) aranzel m; barrera aranzelària; dret aranzelari; dret de duana
(ES) barrera arancelaria; derecho arancelario; derechos de aduana
(FR) droit de douane
(EN) tariff barrier [Economia i organització d'empreses]
sin. tariff
(CA) aranzel m; barrera aranzelària; dret aranzelari; dret de duana
(ES) barrera arancelaria; derecho arancelario; derechos de aduana
(FR) droit de douane
(EN) tariff round [Economia i organització d'empreses]
(CA) ronda aranzelària f
(ES) ronda arancelaria
(FR) négociatins tarifaires
(EN) tariff union [Economia i organització d'empreses]
sin. customs union
(CA) unió duanera f
(ES) unión aduanera
(FR) union douanière
(EN) tariffication [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) tarifació f
(ES) tarificación
(EN) tariffication zone [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) zona de tarifació f
(ES) zona de tarificación
(EN) TAS [sigla] [Enginyeria aeronàutica:Aerodinàmica]
sin. true air speed; true airspeed (TAS)
(CA) TAS [sigla]; velocitat pròpia; velocitat vertadera
(ES) TAS [sigla]; velocidad propia; velocidad verdadera
(FR) vitesse propre
(EN) tas rate [Economia i organització d'empreses]
sin. rate
(CA) taxa f
(ES) tasa
(FR) taux; taxe
(EN) task [Enginyeria industrial]
sin. job
(CA) tasca f
(ES) trabajo
(DE) Aufgabe
(EN) task [Enginyeria industrial]
(CA) tasca f
(ES) tarea
(FR) tâche
Acció o conjunt d'accions que poden ser delimitades en el si d'una aplicació.
(EN) task [Economia i organització d'empreses]
(CA) tasca f
(ES) tarea
(FR) tâche
(EN) task [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. job
(CA) tall m
(ES) tajo
(EN) task [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) procés seqüencial; tasca f
(ES) tarea
(FR) tâche
Unitat bàsica de treball en la multiprogramació que és controlada pel sistema operatiu.
(EN) task [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) tasca f
(ES) tarea
(FR) tâche
(IT) impegno
Unitat fonamental de treball en la multiprogramació, que és controlada pel sistema operatiu.
(EN) task allocation [Economia i organització d'empreses]
(CA) assignació de tasques f
(ES) asignación de tareas
(FR) attribution des activités
(EN) task planning [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) planificació de tasques f
(ES) planificación de tareas
(EN) task program [Enginyeria industrial]
(CA) programa de tasca m
(ES) programa de tarea
(FR) programme d'une tâche
Conjunt d'instruccions de moviment i funcions auxiliars que defineixen la tasca específica d'un sistema robòtic.
(EN) task programming [Enginyeria industrial]
(CA) programació de tasques f
(ES) programación de tareas
(FR) programmation d'une tâche
Procés per mitjà del qual s'elabora el programa de tasca d'un sistema robòtic.
(EN) taste for risk [Economia i organització d'empreses]
(CA) gust pel risc m
(ES) gusto por el riesgo
(FR) goût du risque
(EN) tau meson [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) mesó tau m
(ES) mesón tau