Llistat alfabètic

S'han trobat 515 resultats.

(EN) VP [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. monoaural
(CA) monoaural a
(ES) monoaural; monofónico
(EN) VPN [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. virtual private network
(CA) xarxa privada virtual f
(ES) red privada virtual; VPN [sigla]
(EN) VRA [Enginyeria aeronàutica:Aerodinàmica]
sin. rough air speed
(CA) velocitat de vol en turbulència
(ES) velocidad de vuelo en turbulencia; VRA
(FR) vitesse en air turbulent
(EN) VRML [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. virtual reality modeling language
(CA) llenguatge de modelització de la realitat virtual m; VRML [sigla]
(ES) lenguaje de modelación de realidad virtual; VRML [sigla]
(EN) VSAT network [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) xarxa VSAT f
(ES) red VSAT
(EN) VSAT terminal [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) terminal VSAT m
(ES) terminal VSAT
(EN) VSB-AM [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) modulació de banda lateral vestigial f
(ES) modulación de banda lateral vestigial
(EN) VSWR [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. SWR [sigla]; voltage standing wave ratio
(CA) relació d'ona estacionària f; ROE [sigla]
(ES) relación de onda estacionaria; ROE [sigla]
(EN) VU-indicator [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) vúmetre m
(ES) indicador de volumen
(EN) vugh [Ciències de la Terra]
(CA) cavitat f
(ES) cavidad
(FR) cavité
Espai buit a l'interior d'un sòlid.
(EN) vulcanisation [Enginyeria industrial:Enginyeria de materials]
sin. vulcanization
(CA) vulcanització
(ES) vulcanización
(EN) vulcanization [Enginyeria industrial:Enginyeria de materials]
sin. vulcanisation
(CA) vulcanització
(ES) vulcanización
(EN) vulgar fraction [Matemàtiques i estadística]
(CA) fracció ordinària f
(ES) fracción ordinaria
(FR) fraction ordinaire
(EN) vulnerability [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) vulnerabilitat f
(ES) vulnerabilidad
(EN) vulnerable zone [Economia i organització d'empreses]
sin. sensitive zone
(CA) zona vulnerable f
(ES) zona vulnerable