Llistat alfabètic

S'han trobat 515 resultats.

(EN) variable cost [Economia i organització d'empreses]
(CA) cost variable m; despesa variable
(ES) gasto variable
(FR) coût variable
(EN) variable factor [Economia i organització d'empreses]
(CA) factor variable m
(ES) factor variable
(FR) facteur variable
(EN) variable inductor [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) bobina variable f
(ES) bobina variable
(EN) variable length coding [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) codificació de longitud variable f
(ES) codificación de longitud variable
(EN) variable persistence oscilloscope [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) oscil·loscopi de persistència variable m
(ES) osciloscopio de persistencia variable
(EN) variable persistence oscilloscope [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) oscil·loscopi de persistència variable m
(ES) osciloscopio de persistencia variable
(EN) variable rate of exchange [Economia i organització d'empreses]
sin. flexible rate of exchange; floating rate of exchange; fluctuating rate of exchange
(CA) sistema de canvi flexible; tipus de canvi flotant; tipus de canvi lliure; tipus de canvi variable m
(ES) tipo de canbui variable
(FR) système de taux de change flottant
(EN) variable resistor [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) resistència variable f
(ES) resistor variable
(EN) variable star [Física]
(CA) estel variable n m
(ES) estrella variable
(FR) étoile variable
(EN) variable times controller [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) regulador de temps variables m
(ES) regulador de tiempos variables
(EN) variable wind [Ciències de la Terra]
(CA) vent variable m
(ES) viento variable
(FR) vent variable
Vent que canvia de direcció amb freqüència.
(EN) variable-rate credit [Economia i organització d'empreses]
(CA) crèdit d'interès variable m
(ES) crédito de interés variable
(FR) crédit à intérêt variable
(EN) variance [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) variància f
(ES) variancia; varianza
(EN) variance [Economia i organització d'empreses]
(CA) desviació f
(ES) desviación
(FR) écart
(EN) variance [Matemàtiques i estadística]
(CA) variància f
(ES) variancia
(FR) variation
(EN) variance [Economia i organització d'empreses]
(CA) variància f
(ES) varianza
(FR) variance
(EN) variance-covariance matrix [Matemàtiques i estadística]
(CA) matriu de variàncies i covariàncies f
(ES) matriz de varianzas y covariancias
(FR) matrice à variances et covariances
(EN) variation coefficient [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) coeficient de variació m
(ES) coeficiente de variación
(EN) variation of a function [Matemàtiques i estadística]
(CA) variació d'una funció f
(ES) variación de una función
(FR) variation d'une fonction
(EN) varicap [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) díode de capacitat variable m
(ES) varicap