Llistat alfabètic

S'han trobat 612 resultats.

(EN) washing [Ciències de la Terra]
sin. leaching; lixiviation; wash
(CA) lixiviació f; rentatge
(ES) lavado; lixiviación
(FR) lixiviation
Procés que consisteix en la migració descendent d'elements solubles, originada per l'aigua de pluja.
(EN) waste [Economia i organització d'empreses]
(CA) malbaratament m
(ES) desperdicio
(FR) gaspillage
(EN) waste [Desenvolupament humà i sostenible]
(CA) deixalles; residu
(EN) waste [Economia i organització d'empreses]
(CA) residu m
(ES) residuo
(FR) déchet
(EN) waste [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) residu m
(ES) residuo m
(EN) waste bunker [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) fossa de recepció f
(ES) fosa de recepción
(EN) waste catalogue [Economia i organització d'empreses]
(CA) catàleg de residus m
(ES) catálogo de residuos
(FR) catalogue des déchets
Catàleg de classificació dels residus, amb la codificació dels residus i la determinació de la gestió corresponent. Els residus es classifiquen en tres categories: a) residus especials (amb perillositat alta, mitjana i baixa), segons criteris de composició o de comportament, b) residus no especials i c) residus inerts. La Generalitat de Catalunya ha establert un catàleg per a la classificació dels residus del seu territori.
(EN) waste container [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) contenidor de residus m
(ES) contenedor de residuos
(EN) waste density [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) densitat d'un residu f
(ES) densidad de residuo
(EN) waste disposal site [Economia i organització d'empreses]
(CA) abocador de residus m
(ES) vertedero de residuos
(FR) décharge
Instal·lació de disposició del rebuig de residus que s'utilitza per a dipositar-los controladament a la superfície o sota terra.
(EN) waste disposal site [Economia i organització d'empreses]
(CA) deixalleria f
(ES) recuperación de desechos
(FR) déchetterie
(EN) waste drum [Desenvolupament humà i sostenible] [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) bidó de residus m
(ES) bidón de residuos
(EN) waste management [Desenvolupament humà i sostenible] [Economia i organització d'empreses]
(CA) gestió de residus f
(ES) gestión de residuos
(FR) gestion des déchets
(EN) waste management [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(CA) gestió de residus
(ES) gestión de residuos
(EN) waste manager [Economia i organització d'empreses]
(CA) gestor -a de residus m i f
(ES) gestor de residuos
(FR) gestionnaire de déchets
(EN) waste mantle [Ciències de la Terra]
sin. regolith
(CA) regòlit m; regolita
(ES) regolita
(FR) régolithe
(EN) waste minimisation [Economia i organització d'empreses]
(CA) minimització de residus f
(ES) minimización de residuos
(FR) minimisation des déchets
(EN) waste minimization [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) minimització de residus f
(ES) minimización de residuos
(EN) waste processing [Economia i organització d'empreses]
sin. waste treatment
(CA) tractament de residus f
(ES) tratamiento de residuos
(FR) traitement des déchets
(EN) waste reutilization [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) reutilització d'un residu f
(ES) reutilización de un residuo