Llistat alfabètic

S'han trobat 612 resultats.

(EN) water treatment plant [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) estació depuradora
(ES) estación depuradora
(EN) water use efficiency [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. efficient water use; WUE
(CA) eficiència en l'ús de l'aigua
(EN) water vapour [Ciències de la Terra]
sin. aqueous vapour
(CA) vapor d'aigua m
(ES) vapor de agua
(FR) vapeur d'eau
Aigua en fase gasosa.
(EN) water vapour [Enginyeria aeronàutica:Meteorologia]
sin. aqueous vapour
(CA) vapor d'aigua m
(ES) vapor de agua m
(FR) vapeur d'eau
Aigua en fase gasosa. [Font de la definició: Diccionari de meteorologia, UPC]
(EN) water wall [Energies]
(CA) mur d'aigua m
(ES) pared de agua
(FR) mur d'eau
Mur solar format per contenidors d'aigua, com ara les columnes d'aigua, que actuen com a captadors de la radiació solar i com a sistema d'emmagatzematge tèrmic.
(EN) water-cement ratio [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) relació aigua-ciment f
(ES) relación agua-cemento f
(EN) water-filling algorithm [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) algorisme dels vasos comunicants m
(ES) algoritmo water-filling
(EN) water-level gauge [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) limnígraf m
(ES) limnígrafo
(EN) water-retention curve [Ciències de la Terra]
sin. moisture-release curve
(CA) corba de retenció d'aigua f
(ES) curva de retención de agua
(FR) courbe de rétention d'eau
(EN) water-rock interaction [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(CA) interacció aigua-roca
(ES) interacción agua-roca
(EN) water-stable aggregate [Ciències de la Terra]
(CA) agregat estable a l'aigua m
(ES) agregado estable al agua
(FR) agrégat stable à l'eau
(EN) water-vein contraction [Física]
(CA) contracció de la vena líquida n f
(ES) contracción de la vena líquida
(FR) contraction de la veine liquide
Disminució de la secció d'un doll de líquid que surt per un orifici o d'una canonada.
(EN) waterfall [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) salt; salt d'aigua m
(ES) salto de agua
(EN) waterfront [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) escaló m
(ES) cantil del muelle
(EN) waterhammer equations [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) equacions del cop d'ariet f pl
(ES) ecuaciones del golpe de ariete
(EN) watering [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. irrigation
(CA) regatge m
(ES) riego m
(EN) waterlogged [Ciències de la Terra]
(CA) saturat -ada d'aigua adj
(ES) saturado de agua
(FR) engorgé; gorgé d'eau
(EN) watermark [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) marca d'aigua f
(ES) marca de agua
(EN) watershed [Ciències de la Terra]
(CA) divisòria d'aigües f
(ES) divisoria de aguas
(FR) ligne de partage des aux
Línia que separa dues conques hidrogràfiques contigües i a partir de la qual divergeixen les aigües.
(EN) watershed [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. catchment area; catchment basin; drainage area; drainage basin; gathering ground
(CA) conca de drenatge