Llistat alfabètic

S'han trobat 64 resultats.

(EN) Z parameters [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) paràmetres Z m pl
(ES) parámetros Z
(EN) Z-transform [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) transformada Z f
(ES) transformada Z
(EN) Z-twisted yarn [Enginyeria tèxtil]
(CA) fil de torsió Z m
(ES) hilo con torsión Z
(FR) fil à torsion Z
(DE) Z-Draht-Garn
Fil amb torsió a la dreta perquè les espires tenen la direcció del traç central de la lletra Z.
(EN) zebi [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) zebi
(ES) zebi
Zi (símbol)
Nota:Prefix binari per crear múltiples binaris, és a dir, en base 2.
(EN) Zeeman effect [Enginyeria química]
(CA) efecte Zeeman m
(ES) efecto Zeeman
(EN) Zener diode [Energies]
(CA) díode Zener m
(ES) diodo Zener
(FR) diode Zener
Díode que es basa en l'efecte Zener i que té la propietat de permetre el pas del corrent elèctric en el sentit càtode-ànode.
(EN) Zener diode [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) díode Zener m
(ES) diodo Zener
(FR) diode Zener
(EN) Zener effect [Energies]
(CA) efecte Zener m
(ES) efecto Zener
(FR) effet Zener
Fenomen que consisteix en l'augment sobtat del corrent invers d'un díode de junció pn quan la tensió inversa sobrepassa un valor fix característic del díode.
(EN) Zener effect [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) efecte Zener m
(ES) efecto Zener
(EN) Zener voltage [Energies]
sin. breakdown voltage
(CA) tensió de ruptura f; tensió de Zener
(ES) tensión de ruptura; tensión de Zener
(FR) tension de rupture; tension de Zener
Valor de la tensió anòdica que provoca la ruptura d'una junció pn.
(EN) zenith [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) zenit m
(ES) cenit
(EN) zenith [Energies]
(CA) zenit m
(ES) cenit; zenith
(FR) zénith
Punt d'intersecció de l'hemisferi celest situat sobre un observador amb la vertical astronòmica del lloc geogràfic d'aquest observador.
(EN) zenith angle [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. zenith distance
(CA) angle zenital m; distància zenital
(ES) ángulo cenital; distancia cenital
(EN) zenith angle [Energies]
sin. zenith distance
(CA) angle zenital f; distància zenital
(ES) ángulo cenital; distancia cenital
(FR) angle zénithale; distance zénithale
Angle comprès entre la recta que uneix el sol amb el punt considerat i la distància vertical al pla horitzontal d'aquest punt.
Nota: Angle complementari de l'altura solar.
(EN) zenith distance [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. zenith angle
(CA) angle zenital m; distància zenital
(ES) ángulo cenital; distancia cenital
(EN) zenith distance [Energies]
sin. zenith angle
(CA) angle zenital f; distància zenital
(ES) ángulo cenital; distancia cenital
(FR) angle zénithale; distance zénithale
Angle comprès entre la recta que uneix el sol amb el punt considerat i la distància vertical al pla horitzontal d'aquest punt.
Nota: Angle complementari de l'altura solar.
(EN) zenithal projection [Geomàtica]
sin. azimuthal projection
(CA) projecció azimutal f
(ES) proyección acimutal; proyección azimutal f; proyección plana
(FR) projection azimutale f; projection centrale; projection zénithale
(IT) proiezione azimutale ; proiezione zenitale
Projecció en la qual el pla de projecció és tangent a l'esfera en el centre de la projecció.
(EN) zeolite [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) zeolita f
(ES) zeolita
(EN) zephyr [Ciències de la Terra]
(CA) zèfir m
(ES) céfiro
(FR) zéphyr
Brisa suau que bufa de ponent.
(EN) zero [Matemàtiques i estadística]
(CA) zero m
(ES) cero
(FR) zéro