Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Mobilitat / Mobilitat PDI / Personal UPC / BEQUES DE MOBILITAT INTERNACIONAL DE L'OBRA SOCIAL LA CAIXA 2016

Beques de Mobilitat Internacional de l'Obra Social la Caixa 2016


PROGRAMA DE BEQUES DE MOBILITAT INTERNACIONAL DE L’OBRA SOCIAL DE LA CAIXA PER A INTENSIFICAR TASQUES DE RECERCA

 

El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la UPC, amb el finançament de la Fundació Bancària “la Caixa” en el marc del conveni de col·laboració vigent entre ambdues institucions, convoca:

a) Modalitat A. Estudiants de Doctorat: Fins a un màxim de 15 beques de mobilitat per a estudiants de doctorat de la UPC (personal investigador en formació). Aquesta modalitat es gestionarà des del Servei de Gestió Acadèmica

b) Modalitat B. Personal Docent i Investigador: Fins a un màxim de 15 beques per a estades de recerca del PDI de la UPC.  

Els objectius de les dues modalitats de beques són:

 • Intensificar l’activitat investigadora.
 • Promoure l’actualització del nivell de coneixements dels participants i l’aprenentatge de noves tècniques i mètodes i l’intercanvi d’experiències
 • Reunir informació addicional i específica necessària per a les investigacions que estan realitzant els destinataris.
 • Reforçar projectes de recerca que ja s’estiguin portant a terme.
 • Completar l’especialització científica i tècnica del beneficiari.

Import dels ajuts

Les beques es destinaran a finançar:

 • Despeses de viatge, allotjament, manutenció i assegurança mèdica
 • Per al viatge, s’atorgarà l’ajut en funció de la següent taula:

 

DURADA DE L'ESTADA I DESTÍ

QUANTIA A PERCEBRE

Estada de 28 dies a Europa

1.000 € per participant

Estada de 28 dies resta de destinacions

1.500 € per participant

Estada entre 29 i 90 dies a Europa

2.000 € per participant

Estada entre 29 dies i 90 dies resta de destinacions

3.000 € per participant

Estada a partir de 91 dies

4.000 € per participant

Text de la convocatòria

Programa de Beques de Mobilitat Internacional de l'Obra Social de la Caixa per a intensificar Tasques de Recerca

 

Modalitat B. Personal Docent i Investigador

Objectiu

Promoure l’actualització del nivell de coneixements dels participants i l’aprenentatge de noves tècniques i mètodes, així com establir o consolidar vincles acadèmics entre
equips de recerca i institucions internacionals.

Beneficiaris

Podrà ser beneficiari d’aquests ajuts el personal docent i investigador de la UPC, sempre que:

 • Estiguin en situació administrativa activa en el moment de la convocatòria i durant el període de l’ajut i perc­­­ebin una nòmina de la UPC.
 • Pertanyin a un grup de recerca acreditat de la UPC i estiguin realitzant treballs de recerca en el moment de fer-se pública la present convocatòria, o estiguin realitzant treballs de recerca en el seu Departament (aquest extrem s’haurà d’acreditar mitjançant escrit del director/a del grup de recerca/departament al qual pertanyi el sol·licitant, en el que es descrigui la recerca que es desenvolupa i es determini la participació del sol·licitant en la mateixa)
 • Tinguin la nacionalitat d’un país de la UE o, en el cas de tenir nacionalitat d’altres països, acreditin que es té un permís vàlid per residir a Espanya, durant el període que es realitza la mobilitat.
 • Si tenen docència assignada, aquesta quedi garantida durant el temps de l’estada (aquest extrem s’haurà d’acreditar mitjançant escrit del director/a del Centre Docent o Centres Docents on tingui docència assignada)
 • Disposin d’una carta d’invitació de la Universitat/centre de recerca on faran l’estada i per al període sol·licitat.

Durada

La durada mínima serà de 4 setmanes i la màxima de 4 mesos.

El període per fer l’estada comprèn des de l’20 de desembre de 2016 fins el 31 de juliol de 2017. 

Dotació econòmica per desplaçament, allotjament, manutenció i assegurança d'assistència mèdica

El programa tindrà una dotació màxima de 60.000 euros.

S’atorgaran un màxim de 15 beques d’un màxim de 4.000 euros cadascuna,

Les beques es destinaran a finançar despeses de viatgem allotjament, manutenció i assegurança mèdica, en funció de la següent taula:

DURADA DE L'ESTADA I DESTÍ

QUANTIA A PERCEBRE

Estada de 28 dies a Europa

1.000 € per participant

Estada de 28 dies resta de destinacions

1.500 € per participant

Estada entre 29 i 90 dies a Europa

2.000 € per participant

Estada entre 29 dies i 90 dies resta de destinacions

3.000 € per participant

Estada a partir de 91 dies

4.000 € per participant


Presentació i durada de la sol·licitud

DOCUMENTACIÓ

Per sol·licitar aquest ajut caldrà presentar:

 • La sol·licitud (Annex1). És requisit indispensable la validació de la sol·licitud amb el vist i plau del Director del Departament.
 • Currículum vitae, obligatòriament segons el model CVN, amb esment exprés de publicacions si n’hi hagués. Serà causa d'anul·lació de la candidatura la presentació del Currículum vitae en un altre format.
 • El projecte d'investigació i estada, que pot consistir en un treball d'investigació bàsica, investigació estratègica, recerca aplicada, desenvolupament experimental o transferència de coneixements, incloses la innovació i les capacitats d'assessorament, supervisió i docència, gestió dels coneixements i drets de propietat intel·lectual i l'explotació de resultats d'investigació.
 • La carta d'acceptació de la Universitat/centre de recerca en què es realitzarà l'estada, indicant clarament el període de temps de gaudi de la beca i les activitats a desenvolupar.
 • Escrit del director del departament que garanteixi que la docència signada al sol·licitant queda coberta durant la seva estada.
Després de la finalització de la beca el beneficiari haurà de presentar un informe de les activitats realitzades i un certificat emès per l'entitat receptora on consti que ha realitzat la seva estada pel període marcat en la carta d'acceptació .

La sol·licitud i documentació exigida es presentaran al Gabinet de Relacions Internacionals i Empresa, a l’Oficina de Mobilitat de PDI/PAS situada a l’edifici Til·lers, 2a. Planta.

El termini de presentació començarà el 8 de novembre, data en què es publicarà aquesta convocatòria al Portal web http://www.upc.edu/sri i finalitzarà el 25 de novembre.

La documentació s’enviarà a mobilitat.pdi@upc.edu   La seva mida no serà superior a 1,5M.

L'emplenament de la sol·licitud implica:

El consentiment dels / les candidats / es participants per a la incorporació de les seves dades personals al fitxer titularitat de Fundació Bancària “la Caixa” i al seu tractament automatitzat així com a la cessió que aquesta Fundació realitzarà a la Universitat de procedència i a la de destinació , si escau, amb la finalitat de verificar la participació en el programa i seguiment del mateix, de la gestió i prestació dels serveis propis de la Beca i poder rebre tot tipus d'informació sobre les activitats i programes que realitza o promou la Fundació Bancària “la Caixa”

En aquest sentit, la Fundació Bancària “la Caixa”, igualment, es compromet  a complir l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre 1999 i amb la resta de legislació concordant i aplicable en aquesta matèria.

Criteris de selecció

a) Currículum del sol·licitant (màxim 50 punts)

b) Pla de treball previst en l'estada (màxim 50 punts)

Es prioritzarà el personal en dedicació exclusiva.

Selecció de candidats

La selecció de candidats que acreditin el compliment dels requisits esmentats, serà realitzat per una Comissió formada per tres persones de la UPC: la Vicerectora de Relacions Internacionals, el Vicerector de Recerca i la directora del Gabinet de Relacions Internacionals i Empresa.

La Comissió vetllarà per la igualtat d'oportunitats dels sol·licitants, independentment del seu sexe, raça o religió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

La Comissió podrà consultar, quan així ho consideri oportú, a persones externes a la mateixa per tal d’aclarir i/o ampliar informació relativa a les sol·licituds.

S'informarà a la Caixa del resultat de la selecció.

Resolució, pagaments i possibilitat de revocació de les beques

La resolució de les beques es farà pública no mes tard del 12 de desembre,  a la pàgina web del Gabinet de Relacions Internacional i Empresa www.upc.edu/sri , per ordre de puntuació. El GRIE comunicarà per correu electrònic la concessió de les beques a les persones interessades i tramitarà el pagament de les mateixes als beneficiaris.

Transcorregut aquest termini sense resolució expressa dels sol·licitants podran entendre desestimada la seva sol·licitud.

Es farà un primer pagament del 70% del total quan el beneficiari presenti el bitllet d’avió en el C/C que indiqui el beneficiari, de forma anticipada al començament de l’estada. El GRIE tramitarà el pagament als beneficiaris.

En finalitzar l’estada, el beneficiari tindrà un temps màxim d’un mes per presentar un informe que contingui la descripció detallada de les tasques de recerca realitzades durant l’estada, el resultats aconseguits i la importància dels mateixos en el desenvolupament de la seva recerca, amb el vist i plau del director/responsable del centre on l’hagi efectuat. La realització d’aquest informe i la seva presentació a la unitat que la UPC indiqui en la convocatòria dels ajuts és perceptiva i en cas de no lliurar-se en els terminis establerts es podrà revocar l’ajut i s’exigirà el seu retorn.

La participació en la convocatòria suposa l'acceptació de les bases pels sol·licitants.

El pagament 30% restant de la beca es farà efectiu quan:

 1. S’hagi rebut l’informe, per part del sol·licitant, sobre el treball desenvolupat en l’estada,
 2. El beneficiari presenti signat l’annex 2 mitjançant el qual dona autorització de cessió de dades a la Fundació Bancaria la Caixa

La participació en la convocatòria suposa l'acceptació de les bases pels sol·licitants.

Cas d’haver-hi més sol·licituds que reuneixin les condicions de la convocatòria que beques, s’establirà una llista d’espera per rigorós ordre de puntuació.

Cas de que les beques no s’exhaureixin en aquesta convocatòria, es publicarà una segona durant el primer trimestre de l’any 2017. 

Obligacions dels beneficiaris

 a. Contractar una assegurança especial, que donarà cobertura a malalties, intervencions mèdiques, accidents i/o repatriació

 b. Sol·licitar i obtenir els corresponents visats o permisos d'estada en els països de destinació.

 c. Presentar una memòria final sobre l'activitat desenvolupada, en el termini d'un mes des de la finalització de l'estada.

 d. Sol·licitar els permisos corresponents. La concessió d’aquests ajuts no eximeix el personal de la UPC de l’obligació  de sol·licitar els permisos per absència de lloc de treball, d’acord amb la normativa vigent.

 e. Presentar un certificat d’estada emès per la universitat o centre de recerca de destinació amb la data d’inici i  finalització de l’estada.

 f. Presentar de l’Annex 2 de la convocatòria mitjançant el qual autoritza la cessió de dades degudament signat.

Pèrdua de la beca

Seran causes de pèrdua de la beca:

 a. No complir alguna de les condicions establertes en la present convocatòria.

 b. La pèrdua de la vinculació amb la UPC abans o durant el període de l'estada.

 c. La no realització de l'estada per qualsevol causa.