Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

A³ - UPC Chair in Leather, Fashion and Textile Innovation

Direcció
Anna Barcardit Dalmases
Ubicació
UPCmaps
Telèfon
93 803 53 00
C/e
anna.bacardit@eei.upc.edu
Web
http://www.eei.upc.es/3web/catA3/cat/index.htm

La A³ - UPC Chair in Leather, Fashion and Textile Innovation, de l’Escola d’Enginyeria d’Igualada de la UPC, es va constituir per conveni signat el 27 de gener de 2012, inicialment en l’àmbit de l’adoberia i, posteriorment —amb l’addenda signada el 20 de gener de 2014— en l’àmbit del tèxtil i de la moda.

La seva creació respon a la voluntat d’esdevenir un vincle aglutinador d’acadèmics, d’investigadors i de l’entorn empresarial i institucional, amb implicació en els sectors de l’adoberia, el tèxtil i la moda, per potenciar el clúster de la pell i el del tèxtil i la moda d’Igualada. Aquests clústers industrials, formats actualment per un important nombre d’empreses, han assolit un alt grau d’especialització.

L’aliança entre la Universitat, a través de l’Escola d’Enginyeria d’Igualada (EEI) i el Consorci Escola Tècnica d’Igualada (CETI), i les  entitats patrocinadores de la Càtedra —Ajuntament d’Igualada, Associació Química Espanyola de la Indústria del Cuir (AQEIC), Associació de Investigació de les Indústries de l’Adoberia i Annexes (AIICA), Fundació Privada per a la Innovació Tèxtil d’Igualada (FITEX) i Associació Catalana del Tèxtil i la Moda (ACTM)—  concentren un grau importantíssim del coneixement mundial de la indústria del sector adober i una important trajectòria, experiència, especialització i coneixement, molt valorats dins del sector tèxtil i de la moda, amb marques de reconegut prestigi i la voluntat d’oferir productes únics i singulars.  A través del treball multidisciplinari de la Càtedra es proposa augmentar el valor afegit d’aquests dos importants sectors econòmics de la comarca de l’Anoia, mitjançant la innovació, la qualitat i l’atenció al medi ambient.

Els objectius de la Càtedra s’emmarquen en aquest àmbit de millora continua, innovació i en la seva contribució al manteniment de l’equilibri territorial i la retenció de talent.

Les activitats de la Càtedra es dissenyen amb la voluntat de fer un èmfasi especial en la sostenibilitat dels processos d’adoberia i del tèxtil, i en l’aplicació de noves tecnologies i se centra inicialment en:

  • Edició d’una revista científica (Journal of AQEIC).
  • Participació en les comissions amb connexió internacional, a través de la IULTCS (International Union of Leather Technologies and Chemists Societies), en IUE (medi ambient), IUP (assajos físics), IUC (anàlisis químiques) i IUF (assajos de solideses).
  • Organització de congressos i jornades tècniques.
  • Socialització de relacions orientades al manteniment de relacions estables amb altres empreses, universitats i institucions del sector de l’adoberia i el tèxtil.
  • Disseny i impartició de formació permanent per als professionals del sector.
  • Desenvolupament de línies de recerca sobre temes d’interès i de treballs de transferència de resultats de la recerca.
  • Elaboració de treballs de suport a l’empresa (informes analítics, peritatges, assessoraments de qualitat i procés, entre d’altres).
  • Potenciació de publicacions sobre temes d’interès.
  • Incentivació de la cooperació educativa.