Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Càtedra Telefónica-UPC d'Anàlisi de l'Evolució i les Tendències Futures de la Societat de la Informació

Direcció
Lluís Jofre Roca
Ubicació
UPCmaps
Telèfon
93 401 68 19 / 56 31
C/e
romeu@tsc.upc.edu
Web
http://catedratelefonica.upc.edu

La Càtedra Telefónica-UPC està dirigida pel professor Lluís Jofre Roca.

L'objectiu principal de la Càtedra és l'estudi i la recerca sobre les noves tecnologies de la comunicació, així com la identificació de les noves tipologies professionals que seran necessàries en la societat del coneixement i la informació.

A més d'analitzar i promoure l'aplicació de les TIC als sectors econòmics i industrials rellevants del nostre país, Telefónica-UPC vol potenciar l'actuació de la Universitat Politècnica de Catalunya com un think tank, un equip d'especialistes que aporti propostes que potenciïn el desenvolupament de la societat de la informació, fent èmfasi especial en els àmbits de l'administració pública, l'educació, la productivitat i la sanitat.

La Càtedra difon la seva activitat a través del seu bloc (http://blog.catedratelefonica.upc.edu) que forma part de la xarxa de blocs de les càtedres de Telefónica (http://blogs.tid.es/catedras/catedras_telefonica).