Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Càtedra Telefónica-UPC d'Anàlisi de l'Evolució i les Tendències Futures de la Societat de la Informació

Direcció
Lluís Jofre Roca
Ubicació
UPCmaps
Telèfon
93 401 68 19 / 56 31
C/e
romeu@tsc.upc.edu
Web
http://catedratelefonica.upc.edu

La Càtedra Telefónica-UPC es va constituir per conveni entre les dues entitats l'any 2003, amb el nom de Càtedra Telefónica d'Especialització Tecnològica i Societat del Coneixement. El 2009 se n'actualitza la denominació d'acord amb la seva orientació actual: aprofundir en el model emergent de societat del coneixement, en què l'ús de les TIC dóna suport a l'impuls d'activitats econòmiques intensives en coneixement. La Càtedra està formada per un grup d'experts en temes afins als seus objectius i té com a director en Jordi Romeu Robert, com a director associat el catedràtic Francesc Solé Parellada i com a coordinador el professor Ferran Sabaté Garriga, més sis professors responsables de les línies de recerca. El catedràtic Lluís Jofre Roca ha estat director de la Càtedra fins a la seva incorporació a la Generalitat com a Director General d'Universitat el 18 de gener de 2011.

L'objectiu principal de la Càtedra és l'estudi i la recerca sobre les noves tecnologies de la comunicació, així com la identificació de les noves tipologies professionals que seran necessàries en la societat del coneixement i la informació.

A més d'analitzar i promoure l'aplicació de les TIC als sectors econòmics i industrials rellevants del nostre país, Telefónica-UPC vol potenciar l'actuació de la Universitat Politècnica de Catalunya com un think tank, un equip d'especialistes que aporti propostes que potenciïn el desenvolupament de la societat de la informació, fent èmfasi especial en els àmbits de l'administració pública, l'educació, la productivitat i la sanitat.

La Càtedra difon la seva activitat a través del seu bloc (http://blog.catedratelefonica.upc.edu) que forma part de la xarxa de blocs de les càtedres de Telefónica (http://blogs.tid.es/catedras/catedras_telefonica).


Pàgina actualitzada pel Servei de Comunicació.