Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica "Francesc Santponç i Roca"

Direcció Guillermo Lusa
Ubicació UPCmaps
Telèfon 93 401 66 29
C/e crht@etseib.upc.edu