Grup de Compatibilitat Electromagnètica de la UPC » Desenvolupament d’equips, sistemes i instal·lacions
Home » Desenvolupament d’equips, sistemes i instal·lacions

Desenvolupament d’equips, sistemes i instal·lacions

Disseny electrònic Assaigs a la carta Assaigs a la carta Assaigs a la carta
Simulació numèrica Assaigs de prototip Assaigs Precertificació Solucions EMC i SE
Solucions EMC i SE Assaigs Autocertificació
Solucions EMC i SE

Disseny electrònic:

GCEM assessora als seus clients en mètodes de reducció d’interferències i d’augment de la immunitat de sistemes electrònics des de:

  • la concepció de l’esquema elèctric
  • el disseny del circuit imprès
  • l’elecció dels components
  • el cablejat i el filtratge
  • l’arquitectura del sistema i l’apantallament
  • la programació de software

L’aplicació de tècniques específiques de disseny orientades a la compatibilitat electromagnètica permet estalviar temps i costos econòmics alhora que s’aconsegueix un producte, equip, sistema o instal·lació immune a les interferències, amb uns nivells d’emissió baixos i, en definitiva, d’acord amb les directives i normes d’EMC.

Simulació numèrica:

GCEM té la capacitat per transferir el coneixement actual que disposa en simulació numèrica a les necessitats reals que tenen les empreses del sector electrònic i de telecomunicacions.
La simulació numèrica en l’àmbit de la compatibilitat electromagnètica té un ampli espectre d’aplicacions en els desenvolupament elèctrics i electrònics.

Solucions EMC:

GCEM té capacitat per solucionar problemes de compatibilitat electromagnètica, sistemes o instal·lacions en totes les fases del seu desenvolupament, podent oferir un servei global que va des de la identificació i diagnòstic del problema i l’assessorament en el redisseny fins a la verificació en el laboratori de la solució proposada.

Assaigs a la carta:

Al GCEM podem fer mesures que corresponguin a assaigs parcials o proves específiques d’equips, sistemes o instal·lacions en totes les fases del seu desenvolupament, segons els requeriments i necessitats de cada client.

Assaigs de prototip:

Al GCEM es poden fer mesures específiques en prototips d’equips, sistemes o instal·lacions amb l’estalvi de temps i cost econòmic que això suposa, donat que permet la identificació de possibles problemes en les primeres fases de disseny.

Assaigs Precertificació:

GCEM ofereix a les empreses un servei global de precertificació que inclou l’assessorament en l’aplicació de normes i directives de certificació CE, la realització d’assaigs en laboratori per garantir l’obtenció de la certificació, l’assessorament en els procediments de certificació i homologació a seguir, així com la identificació dels organismes notificadors corresponents en cada cas.

Assaigs Autocertificació:

El GCEM realitza mesures i avaluacions en el camp de la compatibilitat electromagnètica. El GCEM pot dur a terme proves de conformitat pel Marcatge CE segons les directives següents:

  • La Directiva d’EMC, 2014/30/UE
  • La Directiva de RED, 2014/53/UE
  • La Directiva d’automoció, 2004/104/CE i UNECE Reglament 10
  • Dispositius mèdics, Regulation (EU) 2017/745

I també amb les normes harmonitzades esmentades a continuació:

Normes genèriques i de producte

Norma Aplicació
EN 61000-6-1 Compatibilitat electromagnètica. Part 6-1: Normes genèriques: Immunitat en zones residencials, comercials i d’indústria lleugera
EN 61000-6-2 Compatibilitat electromagnètica. Part 6-2: Normes genèriques: Immunitat en zones industrials
EN 61000-6-3 Compatibilitat electromagnètica. Part 6-3: Normes genèriques: Norma d’emissió en zones residencials, comercials i d’indústria lleugera
EN 61000-6-4 Compatibilitat electromagnètica. Part 6-4: Normes genèriques: Norma d’emissió en zones industrials
EN 55022 Equips de tecnologia de la informació. Característiques de les perturbacions radioelèctriques. Límits i mètodes de mesura
EN 55024 Equips de tecnologia de la informació. Característiques d’immunitat. Límits i mètodes de mesura
EN 55011 Equips industrials, científics i mèdics. Característiques de les perturbacions radioelèctriques. Límits i mètodes de mesura
EN 60601-1-2 Equips electromèdics. Part 1: Requisits generals per a la seguretat bàsica i el funcionament essencial. Norma col·lateral: Compatibilitat electromagnètica. Requisits i assaigs
EN 50121-3-2 Aplicacions ferroviàries. Compatibilitat electromagnètica. Part 3-2: Material rodant. Aparells
EN 55015 Límits i mètodes de mesura relatius a les característiques de les perturbacions radioelèctriques dels equips d’il·luminació i similars
EN 61547 Equips d’il·luminació per a ús general. Requisits d’immunitat EMC
EN 61326 Equips elèctrics per a mesura, control i utilització al laboratori. Requisits d’EMC
EN 50130-4 Sistemes d’alarma. Part 4: Compatibilitat electromagnètica. Norma de família de producte: Requisits d’immunitat per als components de sistemes de detecció d’incendis, intrusió i alarma social
CISPR 25 Vehicles, embarcacions i motors de combustió interna. Característiques de les perturbacions radioelèctriques. Límits i mètodes de mesura per a la protecció dels receptors que s’utiltizen a bord
ETSI EN 301 489 Qüestions de compatibilitat electromagnètica i espectre de radiofreqüència (ERM). Norma de compatibilitat electromagnètica (EMC) per a equips i serveis de radiocomunicació

Normes d’EMC

Normes bàsiques Descripció Bandes / Límits
CISPR 16-2-1 Especificació per als mètodes i aparells de mesura de les perturbacions radioelèctriques i de la immunitat a les perturbacions radioelèctriques. Part 2-1: Mètodes de mesura de les perturbacions radioelèctriques i de la immunitat a les perturbacions radioelèctriques. Mesures de les perturbacions conduïdes 9 kHz – 30 MHz
CISPR 16-2-3 Especificació per als mètodes i aparells de mesura de les perturbacions radioelèctriques i de la immunitat a les perturbacions radiolèctriques. Part 2-3: Mètodes de mesura de les perturbacions radioelèctriques i de la immunitat a les perturbacions radioelèctriques. Mesures de les perturbacions radiades 30 MHz – 1.000 MHz
EN 61000-3-2 Compatibilitat electromagnètica. Part 3-2: Límits. Límits per a les emissions de corrent harmònic (equips amb corrent d’entrada ≤ 16 A per fase) ≤ 16 A
EN 61000-3-3 Compatibilitat electromagnètica. Part 3-3: Límits. Limitació de les variacions de tensió, fluctuacions de tensió i flicker a les xarxes públiques de subministrament de baixa tensió per a equips de corrent d’entrada ≤ 16A i no subjectes a una connexió condicional ≤ 16 A
EN 61000-4-2 Compatibilitat electromagnètica. Part 4-2: Tècniques d’assaig i de mesura. Assaig d’immunitat de les descàrregues electrostàtiques. Norma bàsica d’EMC ≤ 16,5 kV
EN 61000-4-3 Compatibilitat electromagnètica. Part 4-3: Tècniques d’assaig i mesura. Assaig de la immunitat als camps electromagnètics, radiats i de radiofreqüència 80 MHz – 1.000 MHz; fins a 30 V/m
1 GHz- 3 GHz; fins a 5 V/m
EN 61000-4-4 Compatibilitat electromagnètica. Part 4-4: Tècniques d’assaig i mesura. Assaig de la immunitat als transitoris elèctrics ràpids en ràfegues Fins a 5 kV
EN 61000-4-5 Compatibilitat electromagnètica. Part 4-5: Tècniques d’assaig i mesura. Assaig d’immunitat a les ones de xoc Fins a 4,4 kV
EN 61000-4-6 Compatibilitat electromagnètica. Part 4-6: Tècniques d’assaig i mesura. Immunitat en les perturbacions conduïdes, induïdes pels camps de radiofreqüència 150 kHz – 230 MHz; Fins a 10 Vrms
EN 61000-4-8 Compatibilitat electromagnètica. Part 4-8: Tècniques d’assaig i mesura. Assaig d’immunitat als camps magnètics a freqüència industrial ≤ 10 A/m
EN 61000-4-11 Compatibilitat electromagnètica. Part 4-11: Tècniques d’assaig i mesura. Assaigs d’immunitat als buits de tensió, les interrupcions breus i les variacions de tensió

Contacteu amb nosaltres per a més informació sobre normes o estàndards.


Campus Nord, Edifici C4.
C/ Jordi Girona, 1-3. 08034 Barcelona.
Telèfon: (+34) 93.401.10.21
E-mail: info.gcem@upc.edu

Sobre aquesta web
Accessibilitat