Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estudiants

Pràctiques acadèmiques externes

clip

Es tracta d'una activitat de naturalesa formativa que ha de permetre als estudiants aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica i així afavorir l'adquisició de competències que els preparin per a l'exercici d'activitats professionals, facilitin la seva ocupabilitat i fomentin la seva capacitat innovadora.

 

 

Modalitats. Pràctiques curriculars i extracurriculars.

Pràctiques curriculars:
Es configuren com activitats acadèmiques integrants en els plans d'estudis. Tindran la mateixa consideració que qualsevol altra assignatura de la universitat i podran ser obligatòries o optatives. Això suposa que s'han de matricular a priori, tenir un tutor i que s'avaluen i es qualifiquen.

Pràctiques extracurriculars:
L'estudiant pot realitzar, amb caràcter voluntari, pràctiques extracurriculars al llarg dels seus estudis. A diferència de les curriculars, no formen part del pla d'estudis ni de l'expedient acadèmic. S'incorporen, però, al Suplement Europeu al Títol.

fletxag

Les pràctiques externes, tant curriculars com extracurriculars, no han de comprometre el rendiment acadèmic de l'estudiantat. Per aquest motiu, s'estableix un límit de 900 hores de pràctiques en un mateix curs acadèmic i límits en el nombre total d'hores de dedicació en funció de la durada en ECTS dels estudis que es cursin. Consulteu el web de la vostra Escola o Facultat per conèixer els detalls d'aquests límits segons la titulació que curseu.

 

Tipologia de les pràctiques.

Pràctiques en entitats col·laboradores, en empreses, institucions i entitats públiques i privades, d'àmbit nacional.

Pràctiques a la pròpia Universitat,
en què s'haurà de garantir que la formació rebuda i les tasques que es desenvolupin estiguin plenament relacionades amb les coneixements a adquirir en els estudis cursats. Aquests casos específics es recolliran a un annex a la Normativa. En cap cas, les tasques de suport administratiu i de suport a la docència es podran considerar pràctiques externes.

Pràctiques internacionals,
com les pràctiques que l'estudiantat Erasmus realitza com a continuació d'una estada en una altra universitat; les que l'estudiantat fa a través de beques d'altres entitats i en les que no hi ha una universitat estrangera com a soci; o les realitza un estudiant a una empresa a l'estranger sense que hagi una universitat estrangera com a soci.
linia

Requisits. Límits de dedicació.


Poden participar en convenis de cooperació educativa tots els estudiants matriculats en qualsevol centre docent depenent de la UPC.

 

L’estudiantat de grau haurà d’haver superat 120 ECTS (inclosa la fase inicial) corresponents al pla d’estudis en que estiguin matriculats. 

L’estudiantat de màster haurà d’haver superat el rendiment mínim en el seu primer any acadèmic establert per la comissió acadèmica del màster. Com a norma general, s’haurà d’haver superat un mínim de 15 ECTS.

El nombre d’hores de dedicació a les pràctiques externes (curriculars i extracurriculars) que un estudiant o estudianta pot dedicar al llarg dels mateixos estudis serà, com a màxim i en funció de la durada en ECTS del pla d’estudis de:

 

 

Grau de 240 ECTS: màxim de 1.800 hores

Grau de 300 ECTS: màxim de 2.400 hores

Màster de 60 ECTS: màxim de 600 hores

Màster de 90 ECTS: màxim de 900 hores

Màster de 120 ECTS: màxim de 1.200 hores

 

Els centres docents podran establir limitacions, o fins i tot denegar la possibilitat de realitzar pràctiques externes extracurriculars, en funció del rendiment dels estudiants.


No es podran reconèixer les pràctiques extracurriculars per pràctiques curriculars. L’estudiant haurà de prendre la decisió en el moment de sol·licitar les pràctiques.

linia

La formalització de les pràctiques: els convenis de cooperació educativa.

Les pràctiques es formalitzen a través de la signatura de convenis de cooperació educativa entre l'estudiant, la Universitat i l'empresa o institució que acull l'estudiant. La gestió administrativa dels convenis de cooperació educativa recau en els centres docents.


fletxag

Informa't del procediment que has de seguir per tramitar el teu conveni de cooperació educativa al web de la vostra Escola o Facultat

 

El conveni consta d'un projecte formatiu annex. El signarà l’estudiant, el tutor de l’entitat col·laboradora i el tutor acadèmic de la pràctica i recollirà els objectius educatius i les activitats a desenvolupar.

S'ha de tenir l'assegurança escolar mentre el conveni sigui vigent. Actualment l'assegurança escolar, cobreix períodes d'un any que van des del dia 16 de setembre, fins el dia 15 de setembre de l'any següent.

Si teniu més de 28 anys s'haurà de formalitzar una assegurança privada. A aquest efecte, la UPC té signat un conveni amb la Correduria d'Assegurances CONFIDE. Sobre aquest tema podeu informar-vos en les secretaries dels centres
  linia

  Règim econòmic. Preu orientatiu.

  La normativa estableix que l'estudiantat té dret a percebre, en els casos que així s’estipuli, una aportació econòmica de l’entitat col·laboradora en concepte de borsa a ajut a l’estudi. Les pràctiques acadèmiques externes són, amb caràcter general, remunerades.

  El preu orientatiu és de 8 euros l’hora, i no superarà els 20 euros per hora. Només en el cas de les pràctiques curriculars i/o obligatòries, i de forma excepcional, els centres docents poden autoritzar pràctiques sense remuneració. 

  Definit un marc de relació institucional de la UPC amb una entitat col·laboradora, les condicions seran iguals per a tots els estudiants d’un mateix àmbit i/o nivell (grau i màster) que facin pràctiques en aquest marc, sense que el diferencial entre els col·lectius sigui superior a un 25%.
  linia

  Ofertes de pràctiques

   

  Els estudiants trobaran les ofertes de les empreses en els taulells d’anuncis de cada centre i/o en la web d’aquells centres que en disposin d’aquesta utilitat. Consulteu al web de la vostra Escola o Facultat.

   line