Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Innovació Docent / Suport a projectes institucionals / Programa de formació d'estudiants en departaments i instituts (PROFEDI)

Programa de formació d'estudiants en departaments i instituts (PROFEDI)

Informació del programa (2010)

Programa de Formació d’Estudiants en Departaments i Instituts de la UPC, permet a l'estudiantat incorporar-se a Departaments i Instituts d'aquesta Universitat per seguir plans de treball proposats pels professorat. L’objectiu és la formació personalitzada en recerca i desenvolupament. Les estudiantes i els estudiants que hi participin podran obtenir reconeixement de crèdits de lliure elecció i ajuts de matrícula.

Informació per l'estudiantat UPC
Llegiu atentament la “Informació del Programa”

Enllaços relacionats

Programa

  Informació
A qui va destinat el programa i requisits Estudiants i estudiantes matriculats en estudis de 1r i 2n cicle: Haver superat el 50% dels crèdits troncals i obligatoris del pla d’estudis.

Estudiants i estudiantes matriculats en estudis de 2n cicle: Haver superat el 20% dels crèdits troncals i obligatoris del pla d’estudis.

Estudiants i estudiantes matriculats en estudis de 1r cicle: Haver superat el 45% dels crèdits troncals i obligatoris del pla d’estudis.

No  poden tornar a inscriure's en el programa aquell estudiantat que hagi gaudit del mateix en convocatòries anteriors.
 
Documentació a presentar per l'estudiantat Expedient acadèmic.

Currículum que inclogui les activitats i competències més enllà de les adquirides en els seus estudis a la universitat, acreditades fins o sigui possible.
Entrega de sol·licituds L'estudiantat interessat ha de lliurar la documentació (expedient acadèmic i currículum) al professorat tutor responsable de les propostes.

Fins el 30 de setembre de 2010.
Inici de la formació      Setembre / Octubre 2010
Durada mínima del programa Dos quadrimestres, amb una dedicació de l’estudiantat igual o superior a 150 hores per quadrimestre. En cas d'abandonament del programa abans de la seva finalització no es podrà gaudir dels reconeixements.
Resolució La resolució de la convocatòria recau en el professorat tutor de cadascun dels plans de formació, i es farà en base a la documentació presentada pels candidats i candidates.

El professorat tutor podrà si ho creu convenient, convocar a tots o a una part dels candidats i candidates a una entrevista.
Avaluació El tutor farà un informe al final de cada quadrimestre, que si és negatiu implicarà que l’estudiant hagi d’abandonar el Programa de Formació. Els informes s’enviaran al Departament o a l’Institut corresponent, que els farà arribar al Vicerectorat de Docència i Extensió Universitària.
Reconeixement acadèmic per a l’estudiantat Reconeixement de crèdits de lliure elecció: al final de cada quadrimestre, el centre docent reconeixerà 1 crèdit de lliure elecció per cada 20 hores de treball realitzat en el marc d’aquest Programa, sempre que l’avaluació del professor tutor hagi estat positiva.

El reconeixement es pot sol·licitar, en acabar cada quadrimestre.

Algunes Escoles o Facultats, inclouen en la seva normativa de reconeixement, limitacions en el número de crèdits de lliure elecció associats a un mateix concepte. En aquest cas, els criteris de valoració i d’excepcionalitat són  responsabilitats del centre gestor.

L’estudiantat obtindrà del Departament una certificació d’haver seguit el Programa de Formació, en la que constarà la descripció del pla de treball, el temps dedicat, les competències adquirides, l’avaluació i, pel que fa al projecte final de carrera, el títol, un resum del contingut i l’avaluació.
Ajuts vinculats a aquest Programa Els estudiants i les estudiantes que segueixin satisfactòriament el Programa de Formació  (realització de dos quadrimestres) gaudiran de gratuïtat en la matrícula dels últims 37,5 crèdits que els faltin per completar els seus estudis (30 crèdits en el cas que siguin crèdits europeus ECTS).

Es podran aplicar 17,5 crèdits de matrícula gratuïta al final del primer quadrimestre si l’estudiant o l’estudiantat realitza el TFC o PFC en el marc d’aquest programa en el segon quadrimestre.

Els estudiants que no puguin utilitzar aquesta bonificació totalment o parcialment podran descomptar l’import restant en la primera matrícula de qualsevol ensenyament oficial homologat de la UPC que iniciïn a continuació
Altres informacions a l'estudiantat Coincidint amb la matrícula del quadrimestre, els mateixos estudiants i estudiantes aniran amb la valoració que li hagi entregat el professor a la secretaria de l’Escola, per tal de tramitar la sol·licitud de reconeixement de crèdits de lliure elecció i/o matrícula gratuïta de crèdits.
Nota important convocatòria 2010 Cada professor pot presentar 1 projecte a realitzar, preferentment, per un sol estudiant.

En casos justificats es pot estudiar la realització del projecte per 2 estudiants.