Vés al contingut (premeu Retorn)

Frases H

Frase que descriu la naturalesa dels perills d’una substància o mescla perillosaINDICACIONS DE PERILLS FÍSICS

 

Frase Descripció del risc
H200 Explosiu inestable
H201 Explosiu; perill d’explosió en massa
H202 Explosiu; greu perill de projecció
H203 Explosiu; perill d’incendi, d’ona expansiva o de projecció
H204 Perill d’incendi o de projecció
H205 Perill d’explosió en massa en cas d’incendi
H220 Gas extremament inflamable
H221 Gas inflamable
H222 Aerosol extremament inflamable
H223 Aerosol inflamable
H224 Líquid i vapors extremament inflamables
H225 Líquid i vapors molt inflamables
H226 Líquids i vapors inflamables
H228 Sòlid inflamable
H240 Perill d’explosió en cas d’escalfament
H241 Perill d’incendi o explosió en cas d’escalfament
H242 Perill d’incendi en cas d’escalfament
H250 S’inflama espontàniament en contacte amb l’aire
H251 S’escalfa espontàniament; pot inflamar-se
H252 S’escalfa espontàniament en grans quantitats; pot inflamar-se
H260 En contacte amb l’aigua desprèn gasos inflamables que poden inflamar-se espontàniament
H261 En contacte amb l’aigua desprèn gasos inflamables
H270 Pot provocar o agreujar un incendi; comburent
H271 Pot provocar un incendi o una explosió; molt comburent
H272 Pot agreujar un incendi; comburent
H280 Conté gas a pressió; perill d’explosió en cas d’escalfament
H281 Conté un gas refrigerat; pot provocar cremades o lesions criogèniques
H290 Pot ser corrosiu per als metalls


INDICACIONS DE PERILL PER A LA SALUT HUMANA

 

Frase Descripció del risc
H300 Mortal en cas d’ingestió
H301 Tòxic en cas d’ingestió
H302 Nociu en cas d’ingestió
H304 Pot ser mortal en cas d’ingestió i penetració en les vies respiratòries
H310 Mortal en contacte amb la pell
H311 Tòxic en contacte amb la pell
H312 Nociu en contacte amb la pell
H314 Provoca cremades greus a la pell i lesions oculars greus
H315 Provoca irritació cutània
H317 Pot provocar una reacció al·lèrgica a la pell
H318 Provoca lesions oculars greus
H319 Provoca irritació ocular greu
H330 Mortal en cas d’inhalació
H331 Tòxic en cas d’inhalació
H332 Nociu en cas d’inhalació
H334 Pot provocar símptomes d’al·lèrgia o asma o dificultats respiratòries en cas d’inhalació
H335 Pot irritar les vies respiratòries
H336 Pot provocar somnolència o vertigen
H340 Pot provocar defectes genètics(1)
H341 Se sospita que provoca defectes genètics(1)
H350 Pot provocar càncer(1)
H351 Se sospita que provoca càncer(1)
H360 Pot perjudicar la fertilitat o danyar el fetus(1) (2)
H361 Se sospita que perjudica la fertilitat o danya el fetus(1) (2)
H362 Pot perjudicar els nens alimentats amb llet materna
H370 Provoca danys als òrgans(1) (3)
H371 Pot provocar danys als òrgans(1) (3)
H372 Provoca danys als òrgans(3) després d’exposicions prolongades o repetides(1)
H373 Pot provocar danys als òrgans(3) després d’exposicions prolongades o repetides(1)
(1) cal indicar la via d’exposició si s’ha demostrat concloentment que el perill no es produeix per cap altra via
(2) cal indicar l’efecte específic si es coneix
(3) indiqueu-ne tots els òrgans afectats, si es coneixen


INDICACIONS DE PERILL PER AL MEDI AMBIENT

 

Frase Descripció del risc
H400 Molt tòxic per als organismes aquàtics
H410 Molt tòxic per als organismes aquàtics, amb efectes nocius duradors
H411 Tòxic per als organismes aquàtics, amb efectes nocius duradors
H412 Nociu per als organismes aquàtics, amb efectes nocius duradors
H413 Pot ser nociu per als organismes aquàtics, amb efectes nocius duradors


INFORMACIÓ SUPLEMENTÀRIA SOBRE ELS PERILLS. PROPIETATS FÍSIQUES I RELACIONADES

AMB EFECTES SOBRE LA SALUT I SOBRE EL MEDI AMBIENT

 

Frase Descripció del risc
EUH 001 Explosiu en estat sec
EUH 006 Explosiu en contacte o sense contacte amb l’aire
EUH 014 Reacciona violentament amb l’aigua
EUH 018 En usar-lo poden formar-se barreges d’aire vapor explosives o inflamables
EUH 019 Pot formar peròxids explosius
EUH 029 En contacte amb aigua allibera gasos tòxics
EUH 031 En contacte amb àcids allibera gasos tòxics
EUH 032 En contacte amb àcids allibera gasos molt tòxics
EUH 044 Risc d’explosió en escalfar-lo en ambient confinat
EUH 059 Perillós per a la capa d’ozó
EUH 066 L’exposició repetida pot provocar sequedat o formació d’esquerdes a la pell
EUH 070 Tòxic en contacte amb els ulls
EUH 071 Corrosiu per a les vies respiratòries


ELEMENTS SUPLEMENTARIS O INFORMACIÓ QUE HA DE FIGURAR A LES ETIQUETES DE

DETERMINADES SUBSTÀNCIES I MESCLES

 

Frase Descripció del risc
EUH 201/ 201A Conté plom. No s’ha d’utilitzar en objectes que els nens puguin mastegar o llepar./ Atenció! Conté plom
EUH 202 Cianoacrilat. Perill. S’adhereix a la pell i als ulls en pocs segons. S’ha de mantenir fora de l’abast dels nens
EUH 203 Conté crom (VI). Pot provocar una reacció al·lèrgica
EUH 204 Conté isocianats. Pot provocar una reacció al·lèrgica
EUH 205 Conté components epoxídics. Pot provocar una reacció al·lèrgica
EUH 206 Atenció! No s’ha d’utilitzar juntament amb altres productes. Pot desprendre gasos perillosos (clor)
EUH 207 Atenció! Conté cadmi. Durant la seva utilització es desprenen vapors perillosos. Cal veure la informació facilitada pel fabricant i seguir les instruccions de seguretat
EUH 208 Conté <nom de la substància sensibilitzant>. Pot provocar una reacció al·lèrgica
EUH 209/ 209A Pot inflamar-se fàcilment en usar-lo / Pot inflamar-se en usar-lo
EUH 210* Es pot sol·licitar la fitxa de dades de seguretat
EUH 401 A fi d’evitar riscos per a les persones i el medi ambient, cal seguir les instruccions d’ús
* Per a mescles no destinades al públic en general i no classificades com a perilloses, però que contenen:
  • ≥ 0,1 % d’una substància classificada com a sensibilitzant o carcinògens de categoria 2; o tòxica per a la reproducció, o amb efectes sobre la lactància o a través d’aquesta; o
  • una substància en una concentració individual ≥ 1 % en pes o ≥ 0,2 % en volum (mescles gasoses) classificades per altres perills per a la salut humana o el medi ambient o per a la que existeixen límits d’exposició professional d’àmbit comunitari en el lloc de treball


CODIS ADDICIONALS DE LES INDICACIONS DE PERILL

 

Frase Descripció del risc
H350i Pot provocar càncer per inhalació
H360F Pot perjudicar la fertilitat
H360D Pot danyar al fetus
H361f Se sospita que perjudica la fertilitat
H361d Se sospita que danya el fetus
H360FD Pot perjudicar la fertilitat. Pot danyar al fetus
H361fd Se sospita que perjudica la fertilitat. Se sospita que danya el fetus
H360Fd Pot perjudicar la fertilitat. Se sospita que danya el fetus
H360Df Pot danyar al fetus. Se sospita que perjudica la fertilitat

Esquerra