Vés al contingut (premeu Retorn)

Frases P

Frase que descriu la mesura o mesures recomanades per a minimitzar o evitar els efectes adversos o causats per l’exposició a una substància o mescla perillosa durant el seu ús o eliminació.CONSELLS DE PRUDÈNCIA GENERALS

 

Frase Descripció del risc
P101 Si es necessita consell mèdic, cal tenir a mà l’envàs o l’etiqueta
P102 Cal mantenir fora de l’abast dels nens
P103 Cal llegir l’etiqueta abans de l’ús

CONSELLS DE PRUDÈNCIA DE PREVENCIÓ

 

Frase Descripció del risc
P201 Cal demanar instruccions especials abans de l’ús
P202 No manipuleu la substància abans d’haver llegit i comprès totes les instruccions de seguretat
P210 Cal mantenir allunyat de fonts de calor, espurnes, flama oberta o superfícies calentes. No fumeu
P211 No polvoritzeu sobre una flama oberta o una altra font d’ignició
P220 Cal mantenir o emmagatzemar allunyat de la roba / materials combustibles / (el fabricant o el proveïdor especificaran els materials incompatibles)
P221 Preneu totes les precaucions necessàries per no barrejar amb matèries combustibles (el fabricant o el proveïdor especificaran els materials incompatibles)
P222 No deixeu que entri en contacte amb l’aire
P223 Cal mantenir allunyat de qualsevol possible contacte amb l’aigua, ja que reacciona violentament i pot provocar una flamarada
P230 Cal mantenir humitejat amb (el fabricant o el proveïdor especificaran els materials apropiats)
P231 Cal manipular en gas inert
P232 Cal protegir de la humitat
P233 Heu de mantenir el recipient hermèticament tancat (Si el producte és volàtil i pot generar una atmosfera perillosa)
P234 Heu de conservar únicament en el recipient original
P235 Cal mantenir en lloc fresc
P240 Cal connectar terra / enllaç equipotencial del recipient i de l’equip de recepció (Si el producte te sensibilitat electrostàtica o pot generar una atmosfera perillosa)
P241 Heu d’utilitzar un material elèctric, de ventilació o d’iluminació..., antideflagrant (el fabricant o el proveïdor especificaran altres equips)
P242 Heu d’utilitzar únicament eines que no produeixin espurnes
P243 Cal prendre mesures de precaució contra descàrregues electrostàtiques
P244 Heu de mantenir les vàlvules de reducció netes de greix i oli
P250 Cal evitar l’abrasió / el xoc / la fricció (el fabricant o el proveïdor especificaran el que constitueix una manipulació descuidada)
P251 Recipient a pressió: no l’heu de perforar ni cremar, fins i tot després de l’ús
P260 No en respireu la pols / el fum / el gas / la boira / els vapors / l’aerosol (el fabricant o el proveïdor especificaran les condicions aplicables)
P261 Cal evitar respirar-ne la pols / el fum / el gas / la boira / els vapors / l’aerosol (el fabricant o el proveïdor especificaran les condicions aplicables)
P262 Cal evitar-ne el contacte amb els ulls, la pell o la roba
P263 Cal evitar-ne el contacte durant l’embaràs / la lactància
P264 Renteu-vos conscienciosament després de la manipulació (el fabricant o el proveïdor especificaran les parts del cos que s’han de rentar després de la manipulació)
P270 No mengeu, no beveu ni fumeu durant la seva utilització
P271 Utilitzeu únicament en exteriors o en un lloc ben ventilat
P272 La roba de treball contaminada no ha de sortir del lloc de treball
P273 Cal evitar el seu alliberament al medi ambient (Si no és aquest el seu ús previst)
P280 Heu de portar guants / roba / ulleres / màscara de protecció (el fabricant o el proveïdor especificaran el tipus d’equip)
P281 Cal utilitzar l’equip de protecció individual obligatori
P282 Cal portar guants que aïllin del fred / ulleres / màscara
P283 Heu de portar robes ignífugues / resistents al foc / resistents a les flames
P284 Cal portar equip de protecció respiratòria. (el fabricant o el proveïdor especificaran el tipus d’equip)
P285 En cas de ventilació insuficient, porteu equip de protecció respiratòria (el fabricant o el proveïdor especificaran el tipus d’equip)
P231+P232 Cal manipular en gas inert. Cal protegir de la humitat
P235+P410 Cal conservar en un lloc fresc. Cal protegir de la llum del sol


CONSELLS DE PRUDÈNCIA DE RESPOSTA

 

Frase Descripció del risc
P301* EN CAS D’INGESTIÓ:
P302* EN CAS DE CONTACTE AMB LA PELL:
P303* EN CAS DE CONTACTE AMB LA PELL (o amb el cabell):
P304* EN CAS D’INHALACIÓ:
P305* EN CAS DE CONTACTE AMB ELS ULLS:
P306* EN CAS DE CONTACTE AMB LA ROBA:
P307* EN CAS D’exposició:
P308* EN CAS D’exposició manifesta o presumpta:
P309* EN CAS D’exposició o malestar:
P310 Telefoneu immediatament un CENTRE D’INFORMACIÓ TOXICOLÒGICA o un metge
P311 Telefoneu un CENTRE D’INFORMACIÓ TOXICOLÒGICA o un metge
P312 Telefoneu un CENTRE D’INFORMACIÓ TOXICOLÒGICA o un metge en cas de malestar
P313 Consulteu un metge
P314 Consulteu un metge en cas de malestar
P315 Consulteu un metge immediatament
P320 Es necessita urgentment un tractament específic (vegeu... en aquesta etiqueta)
P321 Es necessita un tractament específic (vegeu... en aquesta etiqueta)
P322 Es necessiten mesures especifiques (vegeu... en aquesta etiqueta)
P330 Esbandir-vos la boca
P331 NO provocar el vòmit
P332* En cas d’irritació cutània:
P333* En cas d’irritació o erupció cutània:
P334 Cal submergir en aigua fresca / aplicar compreses humides
P335 Cal espolsar les partícules que s’hagin dipositat a la pell
P336 Heu de descongelar les parts gelades amb aigua tèbia. No fregueu la zona afectada
P337* Si persisteix la irritació ocular:
P338 Heu de treure-us les lents de contacte, si en porteu i resulta fàcil. Cal continuar aclarint
P340 Cal transportar la víctima a l’exterior i mantenir-la en repòs en una posició confortable per respirar
P341 Si respira amb dificultat, heu de transportar la víctima a l’exterior i mantenir-la en repòs en una posició confortable per respirar
P342* En cas de símptomes respiratoris:
P350 Cal rentar suaument amb aigua i sabó abundants
P351 Esbandir acuradament amb aigua durant diversos minuts
P352 Cal rentar amb aigua i sabó abundants
P353 Esbandir la pell amb aigua/dutxar-se
P360 Esbandir immediatament amb aigua abundant la roba i la pell contaminades abans de treure’s la roba
P361 Cal treure’s immediatament les peces de roba contaminades
P362 Cal treure’s les peces de roba contaminades i rentar-les abans de tornar a usar-les
P363 Cal rentar les peces de roba contaminades abans de tornar a usar-les
P370* En cas d’incendi:
P371* En cas d’incendi important i en grans quantitats:
P372 Risc d’explosió en cas d’incendi
P373 NO lluiteu contra l’incendi quan el foc arriba als explosius
P374 Cal lluitar contra l’incendi des d’una distància raonable, prenent les precaucions habituals
P375 Cal lluitar contra l’incendi a distància, atès el risc d’explosió
P376 Heu d’aturar la fuita, si no hi ha perill en fer-ho
P377 Fuga de gas amb flama: no apagueu les flames, llevat que la fuga pugui aturar-se sense perill
P378 Cal utilitzar (el fabricant o el proveïdor especificaran els mitjans apropiats, si l’aigua fa que augmenti el risc) per apagar-lo
P380 Cal evacuar la zona
P381 Heu d’eliminar totes les fonts d’ignició si no hi ha perill en fer-ho
P390 Cal absorbir l’abocament perquè no faci malbé altres materials
P391 Heu de recollir l’abocament
P301+P310 EN CAS D’INGESTIÓ: telefoneu immediatament un CENTRE D’INFORMACIÓ TOXICOLÒGICA o un metge
P301+P312 EN CAS D’INGESTIÓ: telefoneu un CENTRE D’INFORMACIÓ TOXICOLÒGICA o un metge en cas de malestar
P301+P330 +P331 EN CAS D’INGESTIÓ: esbandir-vos la boca. NO provocar el vòmit
P302+P334 EN CAS DE CONTACTE AMB LA PELL: cal submergir en aigua fresca / aplicar compreses humides
P302+P350 EN CAS DE CONTACTE AMB LA PELL: cal rentar suaument amb aigua i sabó abundants
P302+P352 EN CAS DE CONTACTE AMB LA PELL: cal rentar amb aigua i sabó abundants
P303+P361 +P353 EN CAS DE CONTACTE AMB LA PELL (o amb el cabell): cal treure’s immediatament les peces de roba contaminades. Cal esbandir la pell amb aigua o dutxar-se
P304+P340 EN CAS D’INHALACIÓ: heu de transportar la víctima a l’exterior i mantenir-la en repòs en una posició confortable per respirar
P304+P341 EN CAS D’INHALACIÓ: si respira amb dificultat, heu de transportar la víctima a l’exterior i mantenir-la en repòs en una posició confortable per respirar
P305+P351 +P338 EN CAS DE CONTACTE AMB ELS ULLS: cal esbandir acuradament amb aigua durant diversos minuts. Cal treure’s les lents de contacte, si se’n porten i resulta fàcil. Heu de continuar esbandint
P306+P360 EN CAS DE CONTACTE AMB LA ROBA: cal esbandir immediatament amb aigua abundant les peces de roba i la pell contaminades abans de treure’s la roba
P307+P311 EN CAS D’exposició: telefoneu un CENTRE D’INFORMACIÓ TOXICOLÒGICA o un metge
P308+P313 EN CAS D’exposició manifesta o presumpta: consulteu un metge
P309+P311 EN CAS D’exposició o si us trobeu malament: telefoneu un CENTRE D’INFORMACIÓ TOXICOLÒGICA o un metge
P332+P313 En cas d’irritació cutània: consulteu un metge
P333+P313 En cas d’irritació o erupció cutània: consulteu un metge
P335+P334 Cal espolsar les partícules que s’hagin dipositat a la pell. Cal submergir en aigua fresca / aplicar compreses humides
P337+P313 Si persisteix la irritació ocular: consulteu un metge
P342+P311 En cas de símptomes respiratoris: telefoneu un CENTRE D’INFORMACIÓ TOXICOLÒGICA o un metge
P370+P376 En cas d’incendi: heu d’aturar la fuita, si no hi ha perill en fer-ho
P370+P378 En cas d’incendi: cal utilitzar (el fabricant o el proveïdor especificaran els mitjans apropiats, si l’aigua fa que augmenti el risc)  per apagar-lo
P370+P380 En cas d’incendi: cal evacuar la zona
P370+P380 +P375 En cas d’incendi: cal evacuar la zona. Cal lluitar contra l’incendi a distància, atès el risc d’explosió
P371+P380 +P375 En cas d’incendi important i en grans quantitats: cal evacuar la zona. Cal lluitar contra l’incendi a distància, atès el risc d’explosió
* Acompanyada sempre per una altra frase. Veure combinacions de fases


CONSELLS DE PRUDÈNCIA D’EMMAGATZEMATGE I ELIMINACIÓ

 

Frase Descripció del risc
P401 Cal emmagatzemar (De conformitat amb la normativa local, regional, nacional o internacional (s’ha d’especificar))
P402 Cal emmagatzemar en un lloc sec
P403 Cal emmagatzemar en un lloc ben ventilat (Si el producte és volàtil i pot generar una atmosfera perillosa)
P404 Cal emmagatzemar en un recipient tancat
P405 L’heu de guardar amb pany i clau
P406 Cal emmagatzemar en un recipient resistent a la corrosió amb revestiment interior resistent (el fabricant o el proveïdor especificaran altres materials)
P407 Heu de deixar una separació entre els blocs / els palets de càrrega
P410 Cal protegir de la llum del sol
P411 Cal emmagatzemar a temperatures no superiors a ... ºC/…ºF. (el fabricant o el proveïdor especificaran la temperatura)
P412 No heu d’exposar a temperatures superiors a 50 ºC/122 ºF
P413 Cal emmagatzemar les quantitats a granel superiors a (el fabricant o el proveïdor especificaran la massa) kg/... lbs a temperatures no superiors a... ºC/…ºF. (el fabricant o el proveïdor especificaran la temperatura)
P420 Cal emmagatzemar allunyat d’altres materials
P422 Cal emmagatzemar el contingut en... (el fabricant o el proveïdor especificaran el líquid o gas inert apropiat)
P402+P404 Cal emmagatzemar en un lloc sec. Cal emmagatzemar en un recipient tancat
P403+P233 Cal emmagatzemar en un lloc ben ventilat. Heu de mantenir el recipient hermèticament tancat (Si el producte és volàtil i pot generar una atmosfera perillosa)
P403+P235 Cal emmagatzemar en un lloc ben ventilat. Cal mantenir en un lloc fresc
P410+P403 Cal protegir de la llum del sol. Cal emmagatzemar en un lloc ben ventilat
P410+P412 Cal protegir de la llum del sol. No heu d’exposar a temperatures superiors a 50 ºC/122 ºF
P411+P235 Cal emmagatzemar a temperatures no superiors a ... ºC/…ºF. (el fabricant o el proveïdor especificaran la temperatura) Cal mantenir en lloc fresc
P501 Heu d’eliminar el contingut / el recipient en...

Esquerra