El projecte formatiu


Què és el projecte formatiu?

El projecte formatiu concreta la realització de cada pràctica individual, ja sigui curricular o extracurricular, i ha de fixar els objectius educatius i les activitats a desenvolupar, tot considerant les competències bàsiques, genèriques i/o específiques de l'ensenyament en què l'estudiantat estigui matriculat. A més, serveix per garantitzar que les tasques a realitzar estan relacionades i s'adeqüen als estudis de l'estudiantat i que contribuiran en el seu desenvolupament acadèmic i professional i ha de ser validat pel tutor acadèmic o per la tutora acadèmica de la universitat, d’acord amb els procediments establerts a cada centre docent.

 


Documentació complementària