Comparteix:

Criteris de selecció

Les beques es concediran tenint en compte els criteris que es descriuen a continuació.

La selecció dels candidats és competència de la Comissió Mixta de Selecció formada per representants de la Fundació Privada José Luís Massó i de la UPC.

En l'ANNEX 1 d'aquesta convocatòria es llisten el conjunt de criteris a avaluar per a cada candidatura i les valoracions de cadascun d'aquests criteris, que seran valorats com a mèrits.

 

1. Recursos econòmics

- Es tindran en compte els ingressos de tots els membres de la unitat familiar inclosos els fills menors de 25 anys. També s'inclouen els fills d'entre 25 i 30 anys si estan estudiant educació secundària obligatòria (ESO), batxillerat, cicles formatius o grau/màster universitari.

Per a determinar el límit d'ingressos es pren com a referència 4 vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) aplicable en el moment de la sol·licitud de les ajudes. El límit es ponderarà en funció del nombre de membres que integren la unitat familiar, segons el següent detall:

 

1 membre

membres

membres

membres

5 membres o més

28.800,00

36.000,00

43.200,00

50.400,00

57.600,00

Taula vigent per l'exercici 2023. IPREM anual = 7.200 euros.

 

Si un altre membre de la unitat familiar té reconeguda una discapacitat psíquica del 33% o física o sensorial del 65%, s'aplicarà el següent tram de composició familiar.- També es tindran en compte els ingressos de tots els membres de la unitat familiar inclosos els fills menors de 25 anys de l'any en curs que podran justificar-se mitjançant l'aportació de qualsevol documentació que pugui acreditar la percepció o no percepció d'aquests ingressos.

Aquests ingressos es tindran especialment en consideració per al cas que el candidat hagi sofert un canvi en la seva situació econòmica familiar en l'últim any.

 

2. Situació de discapacitat 

Legalment reconeguda de la persona sol·licitant a partir del 10%.

 

3. Situació personal i familiar

  • Sustentadors principals (pares o representants legals) en situació que, estant en atur, percebin una prestació o subsidi ordinari o extraordinari.
  • Família nombrosa, general o especial.
  • Família monoparental.
  • Fills menors d'edat a càrrec del sol·licitant.
  • Persones majors a càrrec del sol·licitant i que no percep cap mena de prestació.
  • Residència familiar situada fora de la província de Barcelona o a més de 100 quilòmetres.
  • Residència familiar situada en un barri marginal o zona rural deprimida. Si es tracta de la ciutat de Barcelona, s'aplicarà l'índex de vulnerabilitat urbana publicat per l'Ajuntament de Barcelona. Per a la resta de municipis, es tindrà com a referència el Catàleg de Barris Vulnerables i Indicadors Bàsics de Vulnerabilitat Urbana emès pel Ministeri de Foment del Govern d'Espanya.

4. Expedient acadèmic


5. Experiència professional

- Compaginar estudis i treball de manera simultània i prolongada en el temps.

- Treballs esporàdics durant el període d'estudis (caps de setmana o períodes de vacances -Setmana Santa, estiu, Nadal-).

 

6. Experiència internacional


7. Entrevista personal

Es realitzarà una entrevista personal amb els sol·licitants.

 

 

Consulta l'ANNEX 1 per veure la documentació acreditativa i puntuació de cada criteri.