Comparteix:

Complements per a beneficiaris amb menors oportunitats

Es consideren estudiants amb menys oportunitats els que es trobin en alguna de les següents situacions (ajut no acumulatiu si presenten més d’un perfil).

Obstacles socioeconòmics:

 • Els estudiants de grau i màster que han estat becaris del Ministeri d’Educació i Formació Professional (MEyFP) o del Govern Basc durant el curs 2022/2023 o 2023/2024 poden gaudir d’un complement de 250€ mensuals pel màxim de mesos finançats o la part proporcional per dies.
  Si es va ser becari del MEyFP a la UPC no caldrà fer cap sol·licitud explícita atès que aquesta informació serà comprovada pel Servei de Gestió Acadèmica. Si es va gaudir de beca MEyFP a qualsevol altra universitat o centre educatiu o es va gaudir de beca del Govern Basc, caldrà sol·licitar el complement adjuntant a la sol·licitud de beca de la Seu electrònica de la UPC, la credencial de beca.
 • Percebre la unitat familiar una prestació d’ingrés mínim vital /Renda mínima d’inserció o qualsevol altra prestació d’igual o similar naturalesa, segons la denominació adoptada en cada Comunitat Autònoma. Caldrà sol·licitar el complement adjuntant a la sol·licitud de beca de la Seu electrònica de la UPC la documentació legal justificativa.
 • Estar en risc d’exclusió social. Caldrà sol·licitar el complement adjuntant a la sol·licitud de beca de la Seu electrònica de la UPC la documentació legal justificativa.
 • Pertànyer a una família nombrosa o monoparental:
  Els estudiants que pertanyen a una família nombrosa no hauran de fer cap sol·licitud explícita atès que aquesta informació serà comprovada pel Servei de Gestió Acadèmica.
  En el cas de famílies monoparentals, caldrà sol·licitar el complement adjuntant a la sol·licitud de beca de la Seu electrònica de la UPC la documentació legal justificativa.
 • Ser víctima de terrorisme, de violència de gènere o en situació d’orfandat. Caldrà sol·licitar el complement adjuntant a la sol·licitud de beca de la Seu electrònica de la UPC la documentació legal justificativa.
 • Trobar-se en una situació d’especial necessitat o emergència social. Caldrà sol·licitar el complement adjuntant a la sol·licitud de beca de la Seu electrònica de la UPC la documentació legal justificativa.
 • Trobar-se en una situació de dependència o amb persones dependents al seu càrrec.
  Caldrà sol·licitar el complement adjuntant a la sol·licitud de beca de la Seu electrònica de la UPC la documentació legal justificativa.
 • Tenir un contracte de treball a temps complet. Caldrà sol·licitar el complement adjuntant a la sol·licitud de beca de la Seu electrònica de la UPC la documentació legal justificativa.

Discapacitat: Les persones sol·licitants que pateixin una discapacitat legalment reconeguda igual o superior al 33% també podran gaudir d’aquest complement. Per a assignar-lo es consultarà l’expedient de l’estudiant. Si per alguna raó, la persona interessada no hagués facilitat mai aquesta informació, caldrà que faci arribar el certificat de discapacitat a través del tràmit genèric de la Seu Electrònica de la UPC.

Diferències culturals: Els estudiants amb estatus de refugiats reconegut per la UPC també podran ser beneficiaris d’aquest complement.

Problemes de salut: Si alguna persona pateix una malaltia física o mental no reconeguda oficialment, també podria gaudir del complement prèvia autorització del SEPIE. El procediment de sol·licitud del complement per a aquests estudiants s’explica l’apartat "Recolzament a la Inclusió"  del web del Servei de Gestió Acadèmica.