Llistat alfabètic

S'han trobat 28 resultats.

(EN) credit accumulation
(CA) acumulació de crèdits
(ES) acumulación de créditos
(FR) accumulation de crédits
(GA) acumulación de créditos
En un sistema en què els crèdits equivalen a hores lectives i de treball, obtenció de crèdits mitjançant l'assoliment d'uns coneixements que han estat sotmesos a una avaluació.
(EN) credit framework
(CA) estructura de crèdits
(ES) estructura de créditos; marco referencial de créditos
(FR) structure de crédits
Sistema que facilita la mesura i comparació dels resultats de l'ensenyament assolits en un context en què existeixen diferents qualificacions, programes d'estudis i situacions d'aprenentatge. (Font: GLOSUdG)
(EN) credit level
(CA) nivell de crèdit
(ES) nivel de crédito
(FR) niveau de crédit
Indicador de l'exigència relativa del que s'aprèn i de l'autonomia de l'aprenent en acabar un programa o un mòdul d'aprenentatge. Pot basar-se en l'any d'estudi i/o en un contingut de curs (per exemple, bàsic, avançat o especialitzat). (Font: GLOSUdG)
(EN) credit type
(CA) tipus de crèdit
(ES) tipo de crédito
(FR) type de crédit
Indicador de l'estatus del curs que s'imparteix dins d'un programa d'estudis, i que pot ser bàsic -troncal- (unitat d'estudi principal), relacionat -obligatori- (unitat que dóna suport) i menor -optatiu o de lliure elecció- (unitat de curs optatives). (Font: GLOSTUNESE)
(EN) cross-border higher education
sin. transnational higher education
(CA) educació superior transfronterera; educació superior transnacional
(ES) educació superior transfronteriza; educación superior transnacional
(FR) enseignement supérieur transfrontalier; enseignement supérieur transnational
Conjunt de programes d'educació superior o de serveis educatius (inclosos els d'educació a distància) que s'imparteixen en un país diferent d'on es troba localitzada la institució que els ofereix. Aquests programes poden pertànyer al sistema educatiu d'un estat diferent de l'estat en el qual funcionen, o bé poden funcionar independentment de qualsevol sistema educatiu nacional. (Font: GLOSCBERGEN)
(EN) CRUE [sigla]
sin. Conference of Rectors of Spanish Universities
(CA) Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles; CRUE [sigla]
(ES) Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas; CRUE [sigla]
(FR) Conférence des Recteurs des Universités Espagnoles; CRUE [sigla]
Associació espanyola sense ànim de lucre d'àmbit estatal, constituïda el desembre de 1994 i formada per les universitats públiques i privades espanyoles, a l'empara de la Llei 161/64, de 24 de desembre, i de les normes complementaries del Decret 1440/65, de 20 de maig. Els seus objectius principals són:
- Afavorir activitats de promoció, gestió i desenvolupament de l'educació superior i de la recerca universitària.
- Fomentar la cooperació entre les universitats espanyoles i entre aquestes i institucions anàlogues estrangeres.
- Intercanviar informació i promoure estudis, informes i recomanacions que redunden en benefici d'una cooperació major i més eficaç amb les administracions públiques. (Font: GLOSUJI)
Més informació a www.crue.org
(EN) curriculum vitae
(CA) currículum; curriculum vitae
(ES) currículo; currículum vítae
(FR) curriculum vitae
Document que conté les dades personals, la formació acadèmica, l'experiència professional, les competències i les habilitats d'una persona. És un dels documents que integren l'Europass i que serveix per a la recerca de feina o la sol·licitud d'admissió a algun programa d'educació superior.
(EN) cycle
(CA) cicle
(ES) ciclo
(FR) cycle
Conjunt de cursos que porten a obtenir un títol o diploma acadèmic. Un dels objectius establerts en la Declaració de Bolonya era l'adopció d'un sistema basat en dos cicles principals: grau (primer cicle) i postgrau (segon cicle). D'acord amb la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, d'universitats, a l'Estat espanyol es preveu un sistema de tres cicles: grau (primer cicle), màster (segon cicle) i doctorat. (tercer cicle).
Nota: En alguns països, com ara el Regne Unit, quant a l'estructuració dels estudis, no es parla de "cycles" (cicles), sinó de "levels" (nivells).