Llistat alfabètic

S'han trobat 7 resultats.

(CA) Llei orgànica d'universitats
sin. LOU [sigla]
(ES) Ley orgánica de universidades; LOU [sigla]
(EN) LOU [sigla]; Organic Law on Universities
(FR) Loi Organique des Universités; LOU [sigla]
Llei 6/2001, de 21 de desembre, que té com a objectiu millorar la qualitat docent, investigadora i de gestió de les universitats, fomentar la mobilitat de l'estudiantat i el professorat, aprofundir en la creació i transmissió del coneixement com a eix de l'activitat acadèmica, respondre als reptes derivats tant de l'educació superior no presencial, a través de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, com de la formació permanent, i integrar-se de manera competitiva al costat dels millors centres d'educació superior, en el nou espai universitari europeu que es comença a configurar. Dedica el títol XIII a l'espai europeu d'educació superior (EEES) i en la seva exposició de motius tracta els punts següents: la regulació dels ensenyaments i títols mitjançant garanties de qualitat; diferents nivells de control; l'avaluació dels plans d'estudis després d'un període inicial d'implantació; mesures per adaptar-se a l'EEES, i mitjans per donar resposta a les necessitats de millorar els ensenyaments universitaris en avaluació, certificació i acreditació. L'article 87 tracta la integració en l'EEES i afirma que, en l'àmbit de les seves competències respectives, el govern, les comunitats autònomes i les universitats adoptaran les mesures necessàries per a la plena integració del sistema espanyol en l'EEES. L'article 88 parla sobre els ensenyaments i títols: estructura per cicles; unitat de mesura del crèdit europeu; el suplement europeu al títol; la mobilitat de l'estudiantat, i les ajudes. I l'article 89 s'ocupa del professorat i la mobilitat dels professors. (Font: GLOSUJI)
(CA) Llei orgànica de modificació de la llei orgànica d'universitats
sin. LOMLOU [sigla]
(ES) Ley orgánica de modificación de la ley orgánica de universidades; LOMLOU [sigla]
(EN) LOMLOU [sigla]; Organic Law Modifying the Organic Law on Universities
Llei orgànica aprovada el 12 d'abril de 2007 per les Corts Generals de l'Estat espanyol, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. Un dels eixos d'aquesta llei es adequar l'educació superior de l'Estat espanyol als nous acords i objectius de la Unió Europea i l'EEES.
(CA) llibertat d'estudi
(ES) libertad de estudio
(EN) freedom to study
(FR) liberté d'études
Dret de l'alumnat a integrar-se en els centres, les especialitats i les disciplines que prefereixi, i a participar de forma activa i crítica en el seu procés de formació intel·lectual i científica. Això també inclou el dret a l'assessorament i a tenir assistència, a la seva representació en els òrgans universitaris, a les llibertats d'expressió, reunió i associació, i a conèixer les normes que han de regular l'avaluació dels seus coneixements. (Font: GLOSUJI; web de la UNILEON)
(CA) llibertat de càtedra
(ES) libertad de cátedra
(EN) academic freedom
(FR) liberté académique
Llibertat que té una institució de decidir el contingut i les formes dels seus elements d'educació i recerca, fonamental per a la seva autonomia. Això, segons la Carta Magna de les Universitats Europees, ha d'assegurar que la seva recerca i educació han de ser moralment i intel·lectualment independents de qualsevol autoritat política o poder econòmic. A més, assegura al professorat la màxima independència de criteri i expressió científics en el compliment de la seva funció docent. Aquesta llibertat té com a límit el dret de qualsevol alumne de ser informat amb rigor científic sobre aquelles tesis o teories que el docent declara no compartir. (Font: GLOSBERGEN; GLOSUJI)
(CA) llibertat de recerca
(ES) libertad de investigación
(EN) research freedom
(FR) liberté de recherche
Exercici del dret a la lliure utilització dels principis metodològics, l'elecció dels objectius pertinents i la difusió dels resultats obtinguts a la activitat investigadora. (Font: web de la UNILEON)
(CA) LOMLOU [sigla]
sin. Llei orgànica de modificació de la llei orgànica d'universitats
(ES) Ley orgánica de modificación de la ley orgánica de universidades; LOMLOU [sigla]
(EN) LOMLOU [sigla]; Organic Law Modifying the Organic Law on Universities
Llei orgànica aprovada el 12 d'abril de 2007 per les Corts Generals de l'Estat espanyol, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. Un dels eixos d'aquesta llei es adequar l'educació superior de l'Estat espanyol als nous acords i objectius de la Unió Europea i l'EEES.
(CA) LOU [sigla]
sin. Llei orgànica d'universitats
(ES) Ley orgánica de universidades; LOU [sigla]
(EN) LOU [sigla]; Organic Law on Universities
(FR) Loi Organique des Universités; LOU [sigla]
Llei 6/2001, de 21 de desembre, que té com a objectiu millorar la qualitat docent, investigadora i de gestió de les universitats, fomentar la mobilitat de l'estudiantat i el professorat, aprofundir en la creació i transmissió del coneixement com a eix de l'activitat acadèmica, respondre als reptes derivats tant de l'educació superior no presencial, a través de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, com de la formació permanent, i integrar-se de manera competitiva al costat dels millors centres d'educació superior, en el nou espai universitari europeu que es comença a configurar. Dedica el títol XIII a l'espai europeu d'educació superior (EEES) i en la seva exposició de motius tracta els punts següents: la regulació dels ensenyaments i títols mitjançant garanties de qualitat; diferents nivells de control; l'avaluació dels plans d'estudis després d'un període inicial d'implantació; mesures per adaptar-se a l'EEES, i mitjans per donar resposta a les necessitats de millorar els ensenyaments universitaris en avaluació, certificació i acreditació. L'article 87 tracta la integració en l'EEES i afirma que, en l'àmbit de les seves competències respectives, el govern, les comunitats autònomes i les universitats adoptaran les mesures necessàries per a la plena integració del sistema espanyol en l'EEES. L'article 88 parla sobre els ensenyaments i títols: estructura per cicles; unitat de mesura del crèdit europeu; el suplement europeu al títol; la mobilitat de l'estudiantat, i les ajudes. I l'article 89 s'ocupa del professorat i la mobilitat dels professors. (Font: GLOSUJI)