Llistat alfabètic

S'han trobat 8 resultats.

(FR) Magna Charta des Universités Européennes
sin. Magna Charta Universitatum
(CA) Carta Magna de les Universitats Europees; Magna Charta Universitatum
(ES) Carta Magna de las Universidades Europeas; Magna Charta Universitatum
(EN) Magna Charta of European Universities; Magna Charta Universitatum
Declaració programàtica i fonamental signada el 1986 a Bolonya pels rectors d'algunes de les universitats europees més antigues que suposa l'inici del projecte d'espai europeu d'educació superior. En aquest document es manifesten els valors tradicionals i independents de la universitat, però també es destaca el dret de tenir llibertat en la formació i la recerca i la necessitat d'evolució en les activitats de recerca. (Font: http://www.magna-charta.org/magna.html)
(FR) Magna Charta Universitatum
sin. Magna Charta des Universités Européennes
(CA) Carta Magna de les Universitats Europees; Magna Charta Universitatum
(ES) Carta Magna de las Universidades Europeas; Magna Charta Universitatum
(EN) Magna Charta of European Universities; Magna Charta Universitatum
Declaració programàtica i fonamental signada el 1986 a Bolonya pels rectors d'algunes de les universitats europees més antigues que suposa l'inici del projecte d'espai europeu d'educació superior. En aquest document es manifesten els valors tradicionals i independents de la universitat, però també es destaca el dret de tenir llibertat en la formació i la recerca i la necessitat d'evolució en les activitats de recerca. (Font: http://www.magna-charta.org/magna.html)
(FR) mastère
(CA) estudis de màster; màster
(ES) estudios de máster; máster
(EN) master's courses
Estudis de postgrau que condueixen a l'obtenció del títol de màster. Es cursen després d'obtenir un títol de grau (o bé excepcionalment mitjançant altres títols que es considerin equivalents al títol de grau). D'acord amb la proposta "L'organització dels ensenyaments universitaris a l'Estat espanyol" del Ministeri d'Educació i Ciència, els estudis de màster hauran de tenir una extensió d'entre 60 i 120 crèdits ECTS. El màster finalitza amb l'elaboració i defensa oral pública d'un projecte o treball de fi de màster i pot formar part de la formació per a l'obtenció de títol de doctor. (Font: web del MEC)
Nota: En el marc de l'EEES, es parla de màsters oficials per referir-se als màsters que tenen validesa administrativa en tot l'Estat espanyol. En canvi, els màsters no oficials o màsters propis no tenen aquesta validesa administrativa, però sí compten amb la validesa que els atorga el mercat laboral. L'Administració estableix el preu dels màsters oficials, que té caràcter de preu públic. El preu dels màsters no oficials és establert per les institucions que els organitzen i no és un preu públic.
(FR) mastère
sin. diplôme de mastère; diplôme de master
(CA) títol de màster
(ES) máster; título de máster
(EN) master's degree
Títol concedit per una institució d'educació a un estudiant que ha completat satisfactòriament els estudis de màster.
(FR) matière
(CA) assignatura
(ES) asignatura
(EN) subject
Unitat d'ensenyament que serveix per organitzar o distribuir les diferents matèries en què es divideix un pla d'estudis. (Font: GLOSGENCAT)
(FR) matière
(CA) matèria
(ES) materia
(EN) subject
Cadascun dels conjunts de continguts temàtics sobre un àmbit determinat del coneixement en què s'estructuren els plans d'estudis dels ensenyaments. (Font: GLOSGENCAT)
(FR) mobilité
(CA) mobilitat
(ES) movilidad
(EN) mobility
(GA) mobilidade
Capacitat que tenen els membres de l'estudiantat, el personal docent i investigador i el personal d'administració i serveis de l'educació superior per desplaçar-se lliurement d'una institució educativa a una altra d'un altre país o comunitat autònoma, amb l'objectiu d'estudiar o treballar. Això pot permetre la internacionalització de l'educació superior, l'adquisició de competències interculturals i la preparació per a un marc laboral internacional. A la Unió Europea destaca el programa Sòcrates, l'acció principal del qual es duu a terme en el programa Erasmus, dirigit a l'educació superior. (Font: GLOSAEC; GLOSUJI)
(FR) module d'apprentissage
(CA) mòdul d'aprenentatge
(ES) módulo de aprendizaje
(EN) learning module
Conjunt d'activitats educatives que faciliten la consecució d'objectius prefixats i la demostració dels passos seguits per assolir-los, la qual cosa possibilita realitzar canvis en els programes d'educació, amb la substitució o adaptació de diferents mòduls que depenen de les competències o objectius de l'alumnat. El mòdul pot presentar la descripció dels elements següents:
- Justificació de la seva importància en termes empírics, teòrics o pràctics.
- Objectius i diferents habilitats que s'espera assolir.
- Requisits previs a l'inici del mòdul.
- Procediments que s'utilitzaran per realitzar una avaluació final.
- Mètodes de recuperació per a qui no aconsegueixi assolir els objectius previstos. (Font: GLOSUJI)